Phim2k.Net - Phim Hay, Phim Hot, Phim Chiếu Rạp: phim-trung-quoc

Nội dung :

Trong phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. 

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã ).

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-1-oh-my-general-2017-ep-1-6036-e50515.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-2-oh-my-general-2017-ep-2-6036-e50577.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-3-oh-my-general-2017-ep-3-6036-e50579.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-4-oh-my-general-2017-ep-4-6036-e50584.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-5-oh-my-general-2017-ep-5-6036-e50589.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-6-oh-my-general-2017-ep-6-6036-e50593.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-7-oh-my-general-2017-ep-7-6036-e50596.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-8-oh-my-general-2017-ep-8-6036-e50598.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-9-oh-my-general-2017-ep-9-6036-e50602.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-10-oh-my-general-2017-ep-10-6036-e50610.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-11-oh-my-general-2017-ep-11-6036-e50832.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-12-oh-my-general-2017-ep-12-6036-e50833.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-13-oh-my-general-2017-ep-13-6036-e50840.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-14-oh-my-general-2017-ep-14-6036-e50843.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-15-oh-my-general-2017-ep-15-6036-e50844.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-16-oh-my-general-2017-ep-16-6036-e50854.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-17-oh-my-general-2017-ep-17-6036-e50866.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-18-oh-my-general-2017-ep-18-6036-e51111.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-19-oh-my-general-2017-ep-19-6036-e51112.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-20-oh-my-general-2017-ep-20-6036-e51113.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-21-oh-my-general-2017-ep-21-6036-e51118.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-22-oh-my-general-2017-ep-22-6036-e51119.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-23-oh-my-general-2017-ep-23-6036-e51134.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-24-oh-my-general-2017-ep-24-6036-e51135.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-25-oh-my-general-2017-ep-25-6036-e51438.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-26-oh-my-general-2017-ep-26-6036-e51439.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-27-oh-my-general-2017-ep-27-6036-e51442.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-28-oh-my-general-2017-ep-28-6036-e51443.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-29-oh-my-general-2017-ep-29-6036-e51446.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-30-oh-my-general-2017-ep-30-6036-e51453.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-31-oh-my-general-2017-ep-31-6036-e51454.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-32-oh-my-general-2017-ep-32-6036-e51706.html|Tập 33;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-33-oh-my-general-2017-ep-33-6036-e51708.html|Tập 34;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-34-oh-my-general-2017-ep-34-6036-e51742.html|Tập 35;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-35-oh-my-general-2017-ep-35-6036-e51747.html|Tập 36;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-36-oh-my-general-2017-ep-36-6036-e51805.html|Tập 37;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-37-oh-my-general-2017-ep-37-6036-e51806.html|Tập 38;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-38-oh-my-general-2017-ep-38-6036-e51834.html|Tập 39;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-39-oh-my-general-2017-ep-39-6036-e51841.html|Tập 40;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-40-oh-my-general-2017-ep-40-6036-e51885.html|Tập 41;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-41-oh-my-general-2017-ep-41-6036-e51886.html|Tập 42;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-42-oh-my-general-2017-ep-42-6036-e52003.html|Tập 43;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-43-oh-my-general-2017-ep-43-6036-e52007.html|Tập 44;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-44-oh-my-general-2017-ep-44-6036-e52055.html|Tập 45;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-45-oh-my-general-2017-ep-45-6036-e52057.html|Tập 46;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-46-oh-my-general-2017-ep-46-6036-e52085.html|Tập 47;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-47-oh-my-general-2017-ep-47-6036-e52086.html|Tập 48;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-48-oh-my-general-2017-ep-48-6036-e52136.html|Tập 49;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-49-oh-my-general-2017-ep-49-6036-e52139.html|Tập 50;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-50-oh-my-general-2017-ep-50-6036-e52164.html|Tập 51;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-51-oh-my-general-2017-ep-51-6036-e52165.html|Tập 52;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-52-oh-my-general-2017-ep-52-6036-e52307.html|Tập 53;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-53-oh-my-general-2017-ep-53-6036-e52313.html|Tập 54;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-54-oh-my-general-2017-ep-54-6036-e52423.html|Tập 55;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-55-oh-my-general-2017-ep-55-6036-e52428.html|Tập 56;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-56-oh-my-general-2017-ep-56-6036-e52443.html|Tập 57;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-57-oh-my-general-2017-ep-57-6036-e52444.html|Tập 58;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-58-oh-my-general-2017-ep-58-6036-e52506.html|Tập 59;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-59-oh-my-general-2017-ep-59-6036-e52508.html|Tập 60 - END;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-60-oh-my-general-2017-ep-60-6036-e52843.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới - Oh My General 2017 [60 / 60]]

Nội dung : Phim Yêu Thần Ký Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong. Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong..

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-1--ep-1-5540-e44760.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-2--ep-2-5540-e44761.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-3--ep-3-5540-e44762.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-4--ep-4-5540-e44763.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-5--ep-5-5540-e44764.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-6--ep-6-5540-e44765.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-7--ep-7-5540-e44766.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-8--ep-8-5540-e44767.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-9--ep-9-5540-e44768.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-10--ep-10-5540-e44769.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-11--ep-11-5540-e44770.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-12--ep-12-5540-e44771.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-13--ep-13-5540-e44772.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-14--ep-14-5540-e44773.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-15--ep-15-5540-e44774.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-16--ep-16-5540-e44775.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-17--ep-17-5540-e44776.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-18--ep-18-5540-e44777.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-19--ep-19-5540-e45104.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-20--ep-20-5540-e45103.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-21--ep-21-5540-e45102.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-22--ep-22-5540-e45624.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-23--ep-23-5540-e45623.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-24--ep-24-5540-e45720.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-25--ep-25-5540-e46680.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-26--ep-26-5540-e46681.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-27--ep-27-5540-e46682.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-28--ep-28-5540-e46683.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Yêu Thần Ký 2017 - Yêu Thần Ký 2017]

Nội dung : Phim Từng Cơn Sóng Vỗ : Giải bơi lội sinh viên toàn quốc sắp khai mạc, tuyển thủ Kỳ Duệ Phong của trường đại học thể dục phía Nam và tuyển thủ Âu Dương Hằng của trường đại học thể dục phía Bắc bước vào cuộc đối đầu kịch liệt. Mà lúc này Đường Nhất Bạch – thành viên đội tuyển của trường đại học thể dục phía Nam sau khi trải qua 3 năm đầy sóng gió cũng sắp trở lại đường đua trong mùa giải năm nay. Kỳ Thụy Phong bạn thân của anh cùng các đồng đội và huấn luyện viên đều gửi gắm sự kỳ vọng to lớn vào Đường Nhất Bạch, mà chính anh cũng đang cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, Đường Nhất Bạch gặp được cô phóng viên thực tập Vân Đóa. Vân Đóa sau khi biết được quá khứ và ước mơ của anh liền hết lòng ủng hộ anh cũng và luôn đứng ra bênh vực anh. Vân Đóa thuê nhà của mẹ Đường Nhất Bạch nhưng hai người lại không hề hay biết. Sau khi vô tình phát hiện sự thật, hai người tiếp xúc càng thân mật và thường xuyên hơn, dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi đợt huấn luyện cam go và căng thẳng khiến Đường Nhất Bạch phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ. Cuối cùng anh chọn cùng Vân Đóa đối diện với mọi khó khăn và thử thách. Cuối cùng, với sự cổ vũ của Vân Đóa và sự giúp đỡ của đồng đội và huấn luyện viên, Đường Nhất Bạch cũng giành được thành tích như mong muốn và tiến bước đến giải đấu quy mô hơn.

Quốc gia:  Trung Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước 
Đạo diễn:  Thường Hiểu Dương 
Diễn viên:  Đàm Tùng Vận, Hùng Tử Kỳ, Huỳnh Thánh Trì

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-1-my-mr.mermaid-2017-ep-1-5404-e40783.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-2-my-mr.mermaid-2017-ep-2-5404-e45909.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-3-my-mr.mermaid-2017-ep-3-5404-e45963.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-4-my-mr.mermaid-2017-ep-4-5404-e45962.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-5-my-mr.mermaid-2017-ep-5-5404-e46045.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-6-my-mr.mermaid-2017-ep-6-5404-e46099.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-7-my-mr.mermaid-2017-ep-7-5404-e46123.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-8-my-mr.mermaid-2017-ep-8-5404-e46356.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-9-my-mr.mermaid-2017-ep-9-5404-e46369.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-10-my-mr.mermaid-2017-ep-10-5404-e46404.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-11-my-mr.mermaid-2017-ep-11-5404-e46418.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-12-my-mr.mermaid-2017-ep-12-5404-e46480.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-13-my-mr.mermaid-2017-ep-13-5404-e46482.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-14-my-mr.mermaid-2017-ep-14-5404-e46542.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-15-my-mr.mermaid-2017-ep-15-5404-e46554.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-16-my-mr.mermaid-2017-ep-16-5404-e46589.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-17-my-mr.mermaid-2017-ep-17-5404-e46608.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-18-my-mr.mermaid-2017-ep-18-5404-e46757.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-19-my-mr.mermaid-2017-ep-19-5404-e46771.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-20-my-mr.mermaid-2017-ep-20-5404-e46802.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-21-my-mr.mermaid-2017-ep-21-5404-e46815.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-22-my-mr.mermaid-2017-ep-22-5404-e46859.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-23-my-mr.mermaid-2017-ep-23-5404-e46886.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-24-my-mr.mermaid-2017-ep-24-5404-e46908.html|25 - Fix;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-25-my-mr.mermaid-2017-ep-25-5404-e46941.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-26-my-mr.mermaid-2017-ep-26-5404-e46968.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-27-my-mr.mermaid-2017-ep-27-5404-e46989.html|28 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-my-mr.mermaid-2017-ep-28-5404-e47182.html|28 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-b-my-mr.mermaid-2017-ep-28-b-5404-e47183.html|28 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-c-my-mr.mermaid-2017-ep-28-c-5404-e47184.html|29 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-my-mr.mermaid-2017-ep-29-5404-e47191.html|29 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-b-my-mr.mermaid-2017-ep-29-b-5404-e47194.html|29 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-c-my-mr.mermaid-2017-ep-29-c-5404-e47196.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Phim Từng Cơn Sóng Vỗ - My Mr.Mermaid 2017 [Ep 29 - Vietsub]]

Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017

Nội dung : Phim Túy Linh Lung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Dạ. Nội dung kể về một thiên kim thời hiện đại Ninh Văn Thanh trong một ngày thất tình không may xuyên không về vào thân xác một cô gái cổ đại – Phượng Khanh Trần (Lưu Thi Thi). Từ đây mở ra vô vàn những điều kỳ diệu, khi trong một con người mà tồn tại hai miền ký ức song song với nhau. Từ đó, nàng gặp được bốn vị hoàng tử cùng họ dấn thân vào những tranh giành quyền lực.

Quốc gia:  Trung Quốc
Thể loại:  Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm
Đạo diễn:  Đang cập nhật
Diễn viên:  Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Hàn Đống, Từ Hải Kiều
Năm SX : 2017


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-1-lost-love-in-times-2017-ep-1-4652-e35939.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-2-lost-love-in-times-2017-ep-2-4652-e44815.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-3-lost-love-in-times-2017-ep-3-4652-e44826.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-4-lost-love-in-times-2017-ep-4-4652-e44827.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-5-lost-love-in-times-2017-ep-5-4652-e44957.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-6-lost-love-in-times-2017-ep-6-4652-e44958.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-7-lost-love-in-times-2017-ep-7-4652-e45402.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-8-lost-love-in-times-2017-ep-8-4652-e45403.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-9-lost-love-in-times-2017-ep-9-4652-e45759.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-10-lost-love-in-times-2017-ep-10-4652-e45767.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-11-lost-love-in-times-2017-ep-11-4652-e45788.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-12-lost-love-in-times-2017-ep-12-4652-e45795.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-13-lost-love-in-times-2017-ep-13-4652-e46122.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-14-lost-love-in-times-2017-ep-14-4652-e46133.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-15-lost-love-in-times-2017-ep-15-4652-e46148.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-16-lost-love-in-times-2017-ep-16-4652-e46153.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-17-lost-love-in-times-2017-ep-17-4652-e46600.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-18-lost-love-in-times-2017-ep-18-4652-e46612.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-19-lost-love-in-times-2017-ep-19-4652-e46647.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-20-lost-love-in-times-2017-ep-20-4652-e46651.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-21-lost-love-in-times-2017-ep-21-4652-e46974.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-22-lost-love-in-times-2017-ep-22-4652-e46992.html|23 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-lost-love-in-times-2017-ep-23-4652-e47037.html|23 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-b-lost-love-in-times-2017-ep-23-b-4652-e47041.html|23 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-c-lost-love-in-times-2017-ep-23-c-4652-e47043.html|24 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-lost-love-in-times-2017-ep-24-4652-e47044.html|24 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-b-lost-love-in-times-2017-ep-24-b-4652-e47045.html|24 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-c-lost-love-in-times-2017-ep-24-c-4652-e47049.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017 [Ep 24 - Vietsub]]

Nội dung :

Phim Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere 2017: Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu. Tiêu Viêm là thiên tài tu luyện đấu khí của nhà họ Tiêu, 11 tuổi đã đột phá Thập Đoạn Đấu Chi Khí, trở thành đấu thủ trẻ tuổi nhất của gia tộc suốt trăm năm qua. Nhưng đến năm 12 tuổi, Tiêu Viêm bất ngờ mất đi khả năng tu luyện, chỉ còn lại Tam Đoạn Đấu Chi Khí. Trong 3 năm sau đó, nhà họ Tiêu cũng liên tiếp gặp nhiều bất trắc.

Đúng vào lúc Tiêu Viêm tuyệt vọng nhất, một linh hồn xuất hiện từ trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, mở ra trước mắt Tiêu Viêm một cánh cửa hoàn toàn mới. Dưới sự giúp đỡ của Dược lão, Tiêu Viêm đã hồi phục và nâng cao được công lực của mình, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên khi giao hẹn ba năm đến. Nhưng không may là cha Tiêu Viêm lại bị Vân Lam tông bắt đi, Tiêu Viêm lại bắt đầu cuộc hành trình nhiều thử thách nhằm cứu thoát cha mình. 

[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-1-4051_e41263.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-2-4051_e41264.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-3-4051_e41265.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-4-4051_e41311.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-5-4051_e41312.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-6-4051_e41314.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-7-4051_e41827.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-8-4051_e42202.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-9-4051_e43003.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-10-4051_e43004.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-11-4051_e44027.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-12-4051_e45714.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-1-4450_e40777.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-2-4450_e58416.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-3-4450_e60098.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-4-4450_e61564.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-5-4450_e62458.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-6-4450_e63267.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-7-4450_e63657.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-8-4450_e64197.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-9-4450_e64754.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-10-4450_e65368.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-11-4450_e66151.html|12 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-12-4450_e66531.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere (2017)]

Nội dung :

Phim Trấn Hồn Nhai: Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-1-rakshasa-street-2017-ep-1-5608-e46012.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-2-rakshasa-street-2017-ep-2-5608-e46013.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-3-rakshasa-street-2017-ep-3-5608-e46027.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-4-rakshasa-street-2017-ep-4-5608-e46028.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-5-rakshasa-street-2017-ep-5-5608-e46060.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-6-rakshasa-street-2017-ep-6-5608-e46061.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017) [Tập 6]]

Nội dung :

Phim Hoan Lạc Tụng 2 - Ode To Joy 2 (2017) với sự tham gia của Lưu Đào, Tưởng Hân, Vương Tử Văn, Vương Khải, Dương Tử câu chuyện xoay quanh cuộc sống tình cảm và công việc của 5 cô gái sống trên tầng 22 chung cư Hoan Lạc Tụng. Mỗi người có xuất thân, tính cách, sở trường và khó khăn riêng trong cuộc sống nhưng vẫn yêu mến, quan tâm tới nhau như chị em ruột thịt.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-1-ode-to-joy-2-2017-ep-1-5206-e41147.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-2-ode-to-joy-2-2017-ep-2-5206-e41150.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-3-ode-to-joy-2-2017-ep-3-5206-e41197.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-4-ode-to-joy-2-2017-ep-4-5206-e41198.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-5-ode-to-joy-2-2017-ep-5-5206-e41253.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-6-ode-to-joy-2-2017-ep-6-5206-e41354.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-7-ode-to-joy-2-2017-ep-7-5206-e41364.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-8-ode-to-joy-2-2017-ep-8-5206-e41387.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-9-ode-to-joy-2-2017-ep-9-5206-e41388.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-10-ode-to-joy-2-2017-ep-10-5206-e41445.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-11-ode-to-joy-2-2017-ep-11-5206-e41403.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-12-ode-to-joy-2-2017-ep-12-5206-e41510.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-13-ode-to-joy-2-2017-ep-13-5206-e41513.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-14-ode-to-joy-2-2017-ep-14-5206-e41585.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-15-ode-to-joy-2-2017-ep-15-5206-e41587.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-16-ode-to-joy-2-2017-ep-16-5206-e41593.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-17-ode-to-joy-2-2017-ep-17-5206-e41700.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-18-ode-to-joy-2-2017-ep-18-5206-e41710.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-19-ode-to-joy-2-2017-ep-19-5206-e41740.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-20-ode-to-joy-2-2017-ep-20-5206-e41758.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-21-ode-to-joy-2-2017-ep-21-5206-e41774.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-22-ode-to-joy-2-2017-ep-22-5206-e41775.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-23-ode-to-joy-2-2017-ep-23-5206-e41843.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-24-ode-to-joy-2-2017-ep-24-5206-e41892.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-25-ode-to-joy-2-2017-ep-25-5206-e41929.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-26-ode-to-joy-2-2017-ep-26-5206-e41932.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-27-ode-to-joy-2-2017-ep-27-5206-e41986.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-28-ode-to-joy-2-2017-ep-28-5206-e41997.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-29-ode-to-joy-2-2017-ep-29-5206-e42099.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-30-ode-to-joy-2-2017-ep-30-5206-e42139.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-31-ode-to-joy-2-2017-ep-31-5206-e42150.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-32-ode-to-joy-2-2017-ep-32-5206-e42176.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-33-ode-to-joy-2-2017-ep-33-5206-e42194.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-34-ode-to-joy-2-2017-ep-34-5206-e42228.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-35-ode-to-joy-2-2017-ep-35-5206-e42260.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-36-ode-to-joy-2-2017-ep-36-5206-e42312.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-37-ode-to-joy-2-2017-ep-37-5206-e42317.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-38-ode-to-joy-2-2017-ep-38-5206-e42345.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-39-ode-to-joy-2-2017-ep-39-5206-e42354.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-40-ode-to-joy-2-2017-ep-40-5206-e42380.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-41-ode-to-joy-2-2017-ep-41-5206-e42386.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-42-ode-to-joy-2-2017-ep-42-5206-e42426.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-43-ode-to-joy-2-2017-ep-43-5206-e42480.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-44-ode-to-joy-2-2017-ep-44-5206-e42492.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-45-ode-to-joy-2-2017-ep-45-5206-e42521.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-46-ode-to-joy-2-2017-ep-46-5206-e42525.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-47-ode-to-joy-2-2017-ep-47-5206-e42593.html|48;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-48-ode-to-joy-2-2017-ep-48-5206-e42595.html|49;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-49-ode-to-joy-2-2017-ep-49-5206-e42628.html|50;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-50-ode-to-joy-2-2017-ep-50-5206-e42636.html|51;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-51-ode-to-joy-2-2017-ep-51-5206-e42674.html|52;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-52-ode-to-joy-2-2017-ep-52-5206-e42681.html|53;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-53-ode-to-joy-2-2017-ep-53-5206-e42682.html|54;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-54-ode-to-joy-2-2017-ep-54-5206-e42683.html|55 - END;http://banhtv.com/xem-phim/hoan-lac-tung-phan-2-tap-55-ode-to-joy-2-2017-ep-55-5206-e42799.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Hoan Lạc Tụng 2 - Ode To Joy 2 (2017)]
Nội dung : 
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) kể về cuộc đời truyền kỳ của Tư Mã Ý (Ngô Tú Ba đóng), mở ra thời đại anh hùng hậu Tam Quốc. Y thời trẻ vốn là một thư sinh nhát gan nhưng vì mặt mũi gian ác hung tợn nên khi gặp phải Tào Tháo (Vu Hòa Vỹ) nên hai người đã kết duyên. Sau đó thì bị Tào Tháo ép làm quan, dấn thân vào cuộc tranh đấu giành đích tử của Tào gia. Tư Mã Ý sử dụng mưu lược giúp Tào Phi (Lý Thần) lần lượt thông qua thử thách của Tào Tháo, đưa hắn lên vị trí thế tử. Y dốc lòng dốc sức phò trợ Tào Phi trở thành minh chủ lập quốc, lập nên triều chính mới, giúp đỡ sĩ tộc, áp chế tông thất, cống hiến to lớn cho sự ổn định vững mạnh của nước Ngụy. Sau cuộc cân tài lục xuất Kỳ sơn thì Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng đã trở thành bạn tâm giao, rồi tại trận chiến gò Ngũ Trượng thì cuối cùng y đã đánh bại đối thủ mạnh nhất đời mình, nhưng y lại khóc lóc thảm thiết trước ván cờ đã định này. Vào những năm cuối đời, nước Ngụy rơi vào tình thế quân chủ trẻ tuổi thần tử vô dụng, ông lại âm thầm tích trữ lực lượng, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng một phát trúng đích , dẹp yên nội loạn nước Ngụy. Cả đời ông có thành tựu giữ nước an dân hiển hách vẻ vang, cũng đầy những mưu mẹo tính toán tàn nhẫn quyết tuyệt, công lao to lớn cùng mưu trí đứng nhất thiên hạ, ông đã đặt nền móng vững chắc cho thời yên bình sau loạn thế.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-1-the-advisors-alliance-2017-ep-1-5382-e41540.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-2-the-advisors-alliance-2017-ep-2-5382-e43453.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-3-the-advisors-alliance-2017-ep-3-5382-e43491.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-4-the-advisors-alliance-2017-ep-4-5382-e43494.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-5-the-advisors-alliance-2017-ep-5-5382-e43551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-6-the-advisors-alliance-2017-ep-6-5382-e43554.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-7-the-advisors-alliance-2017-ep-7-5382-e43625.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-8-the-advisors-alliance-2017-ep-8-5382-e43679.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-9-the-advisors-alliance-2017-ep-9-5382-e43682.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-10-the-advisors-alliance-2017-ep-10-5382-e43752.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-11-the-advisors-alliance-2017-ep-11-5382-e43755.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-12-the-advisors-alliance-2017-ep-12-5382-e43823.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-13-the-advisors-alliance-2017-ep-13-5382-e43826.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-14-the-advisors-alliance-2017-ep-14-5382-e43886.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-15-the-advisors-alliance-2017-ep-15-5382-e43889.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-16-the-advisors-alliance-2017-ep-16-5382-e43957.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-17-the-advisors-alliance-2017-ep-17-5382-e43958.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-18-the-advisors-alliance-2017-ep-18-5382-e43977.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-19-the-advisors-alliance-2017-ep-19-5382-e43979.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-20-the-advisors-alliance-2017-ep-20-5382-e44040.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-21-the-advisors-alliance-2017-ep-21-5382-e44097.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-22-the-advisors-alliance-2017-ep-22-5382-e44098.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-23-the-advisors-alliance-2017-ep-23-5382-e44146.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-24-the-advisors-alliance-2017-ep-24-5382-e44147.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-25-the-advisors-alliance-2017-ep-25-5382-e44201.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-26-the-advisors-alliance-2017-ep-26-5382-e44202.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-27-the-advisors-alliance-2017-ep-27-5382-e44255.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-28-the-advisors-alliance-2017-ep-28-5382-e44256.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-29-the-advisors-alliance-2017-ep-29-5382-e44302.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-30-the-advisors-alliance-2017-ep-30-5382-e44303.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-31-the-advisors-alliance-2017-ep-31-5382-e44364.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-32-the-advisors-alliance-2017-ep-32-5382-e44365.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) [Tập 32]]

Nội dung : 


Phim Hiệp Khách Hành  - Ode to Gallantry (2017) chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung nói về đại hiệp trẻ tuổi Thạch Phá Thiên hay còn gọi là Cẩu tạp chủng.

Trong lúc truy đuổi Huyền Thiết Lệnh, vợ chồng Thạch Thanh nhận được tin con trai mình gây họa lớn ở thành Tiêu Lăng. Lúc này, Huyền Thiết Lệnh rơi vào tay một tên ăn mày tên Cẩu Tạp Chủng, nhờ thế mà y trở thành người ủy thác của Tạ Yên Khách.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-1-ode-to-gallantry-2017-ep-1-5411-e43298.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-2-ode-to-gallantry-2017-ep-2-5411-e44475.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-3-ode-to-gallantry-2017-ep-3-5411-e44476.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-4-ode-to-gallantry-2017-ep-4-5411-e44477.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-5-ode-to-gallantry-2017-ep-5-5411-e44551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-6-ode-to-gallantry-2017-ep-6-5411-e44552.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-7-ode-to-gallantry-2017-ep-7-5411-e44555.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-8-ode-to-gallantry-2017-ep-8-5411-e44556.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-9-ode-to-gallantry-2017-ep-9-5411-e44557.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-10-ode-to-gallantry-2017-ep-10-5411-e44624.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-11-ode-to-gallantry-2017-ep-11-5411-e44625.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-12-ode-to-gallantry-2017-ep-12-5411-e44626.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-13-ode-to-gallantry-2017-ep-13-5411-e44691.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-14-ode-to-gallantry-2017-ep-14-5411-e44692.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-15-ode-to-gallantry-2017-ep-15-5411-e44693.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-16-ode-to-gallantry-2017-ep-16-5411-e44830.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-17-ode-to-gallantry-2017-ep-17-5411-e44831.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-18-ode-to-gallantry-2017-ep-18-5411-e44832.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-19-ode-to-gallantry-2017-ep-19-5411-e44870.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-20-ode-to-gallantry-2017-ep-20-5411-e44871.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-21-ode-to-gallantry-2017-ep-21-5411-e44872.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-22-ode-to-gallantry-2017-ep-22-5411-e44917.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-23-ode-to-gallantry-2017-ep-23-5411-e44919.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-24-ode-to-gallantry-2017-ep-24-5411-e44920.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-25-ode-to-gallantry-2017-ep-25-5411-e44959.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-26-ode-to-gallantry-2017-ep-26-5411-e44960.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-27-ode-to-gallantry-2017-ep-27-5411-e44961.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-28-ode-to-gallantry-2017-ep-28-5411-e45012.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-29-ode-to-gallantry-2017-ep-29-5411-e45013.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-30-ode-to-gallantry-2017-ep-30-5411-e45014.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-31-ode-to-gallantry-2017-ep-31-5411-e45146.html|32 - End;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-32-ode-to-gallantry-2017-ep-32-5411-e45147.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-1-7643_e74663.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-2-7643_e74700.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-3-7643_e74764.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-4-7643_e74765.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-5-7643_e74782.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-6-7643_e74783.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-7-7643_e74852.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-8-7643_e74853.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-9-7643_e74980.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-10-7643_e74988.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-11-7643_e74989.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-12-7643_e74991.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-13-7643_e75048.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-14-7643_e75049.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-15-7643_e75050.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-16-7643_e75137.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-17-7643_e75138.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-18-7643_e75139.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-19-7643_e75242.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-20-7643_e75243.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-21-7643_e75245.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-22-7643_e75357.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-23-7643_e75368.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-24-7643_e75369.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-25-7643_e75423.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-26-7643_e75425.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-27-7643_e75426.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-28-7643_e75740.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-29-7643_e75741.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-30-7643_e75742.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-31-7643_e76033.html|32 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-32-7643_e76034.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Hiệp Khách Hành - Ode to Gallantry (2017) [Tập 32-End]]