Linh Kiếm Tôn - Linh Kiem Ton (2019) ]

[stt/Tập 11/30]

Cá Mập Siêu Bạo Chúa - The Meg (2018)]

[stt/Tập Full]

Cỗ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018)]

[stt/Tập Full]

Chiến Binh Aquaman - Đế Vương Atlantis (2018)]

[stt/Tập Full]

Độc Cô Hoàng Hậu - Queen Dugu 2019]

[stt/Tập 10/??]

Hạo Lan Truyện - The Legend of Hao Lan (2018)]

[stt/Tập 42/??]

The Legend (2019) - Chiêu Diêu]

[stt/Tập 10/??]

Minh Lan Truyện - The Story Of MingLan (2018)]

[stt/Tập 73/73]

IO (2019) - Sống Còn]

[stt/Tập Full]

Martial Universe (2019) - Vũ Động Càn Khôn]

[stt/Tập 4/??]

Đi Tìm 48 Phần Cơ Thể - Dororo 2019]

[stt/Tập 6/?? Vietsub]

Tôi Không Phải Là Robot - I Am Not A Robot 2017]

[stt/Tập 16/16]

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới - Oh My General 2017 [60 / 60]]


Nội dung :

Trong phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. 

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã ).

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-1-oh-my-general-2017-ep-1-6036-e50515.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-2-oh-my-general-2017-ep-2-6036-e50577.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-3-oh-my-general-2017-ep-3-6036-e50579.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-4-oh-my-general-2017-ep-4-6036-e50584.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-5-oh-my-general-2017-ep-5-6036-e50589.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-6-oh-my-general-2017-ep-6-6036-e50593.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-7-oh-my-general-2017-ep-7-6036-e50596.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-8-oh-my-general-2017-ep-8-6036-e50598.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-9-oh-my-general-2017-ep-9-6036-e50602.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-10-oh-my-general-2017-ep-10-6036-e50610.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-11-oh-my-general-2017-ep-11-6036-e50832.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-12-oh-my-general-2017-ep-12-6036-e50833.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-13-oh-my-general-2017-ep-13-6036-e50840.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-14-oh-my-general-2017-ep-14-6036-e50843.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-15-oh-my-general-2017-ep-15-6036-e50844.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-16-oh-my-general-2017-ep-16-6036-e50854.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-17-oh-my-general-2017-ep-17-6036-e50866.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-18-oh-my-general-2017-ep-18-6036-e51111.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-19-oh-my-general-2017-ep-19-6036-e51112.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-20-oh-my-general-2017-ep-20-6036-e51113.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-21-oh-my-general-2017-ep-21-6036-e51118.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-22-oh-my-general-2017-ep-22-6036-e51119.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-23-oh-my-general-2017-ep-23-6036-e51134.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-24-oh-my-general-2017-ep-24-6036-e51135.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-25-oh-my-general-2017-ep-25-6036-e51438.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-26-oh-my-general-2017-ep-26-6036-e51439.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-27-oh-my-general-2017-ep-27-6036-e51442.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-28-oh-my-general-2017-ep-28-6036-e51443.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-29-oh-my-general-2017-ep-29-6036-e51446.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-30-oh-my-general-2017-ep-30-6036-e51453.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-31-oh-my-general-2017-ep-31-6036-e51454.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-32-oh-my-general-2017-ep-32-6036-e51706.html|Tập 33;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-33-oh-my-general-2017-ep-33-6036-e51708.html|Tập 34;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-34-oh-my-general-2017-ep-34-6036-e51742.html|Tập 35;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-35-oh-my-general-2017-ep-35-6036-e51747.html|Tập 36;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-36-oh-my-general-2017-ep-36-6036-e51805.html|Tập 37;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-37-oh-my-general-2017-ep-37-6036-e51806.html|Tập 38;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-38-oh-my-general-2017-ep-38-6036-e51834.html|Tập 39;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-39-oh-my-general-2017-ep-39-6036-e51841.html|Tập 40;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-40-oh-my-general-2017-ep-40-6036-e51885.html|Tập 41;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-41-oh-my-general-2017-ep-41-6036-e51886.html|Tập 42;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-42-oh-my-general-2017-ep-42-6036-e52003.html|Tập 43;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-43-oh-my-general-2017-ep-43-6036-e52007.html|Tập 44;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-44-oh-my-general-2017-ep-44-6036-e52055.html|Tập 45;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-45-oh-my-general-2017-ep-45-6036-e52057.html|Tập 46;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-46-oh-my-general-2017-ep-46-6036-e52085.html|Tập 47;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-47-oh-my-general-2017-ep-47-6036-e52086.html|Tập 48;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-48-oh-my-general-2017-ep-48-6036-e52136.html|Tập 49;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-49-oh-my-general-2017-ep-49-6036-e52139.html|Tập 50;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-50-oh-my-general-2017-ep-50-6036-e52164.html|Tập 51;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-51-oh-my-general-2017-ep-51-6036-e52165.html|Tập 52;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-52-oh-my-general-2017-ep-52-6036-e52307.html|Tập 53;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-53-oh-my-general-2017-ep-53-6036-e52313.html|Tập 54;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-54-oh-my-general-2017-ep-54-6036-e52423.html|Tập 55;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-55-oh-my-general-2017-ep-55-6036-e52428.html|Tập 56;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-56-oh-my-general-2017-ep-56-6036-e52443.html|Tập 57;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-57-oh-my-general-2017-ep-57-6036-e52444.html|Tập 58;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-58-oh-my-general-2017-ep-58-6036-e52506.html|Tập 59;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-59-oh-my-general-2017-ep-59-6036-e52508.html|Tập 60 - END;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-60-oh-my-general-2017-ep-60-6036-e52843.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)]

[stt/Tập 48/48]

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017 [Tập 5 Vietsub]]


Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017

Nội dung : Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper Strongest Deliveryman 2017 : không chỉ là bác sĩ, luật sư, tài phiệt, công tố viên, nam nữ chính phim Hàn giờ đây còn là những nhân viên giao hàng cạnh tranh khốc liệt để giành được nhiều khách hàng nhất về cho mình. Trong Strongest Deliveryman, Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) được coi là huyền thoại giao hàng dù mới vào nghề được 5 năm. Anh ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất: không làm việc cho một nơi quá 2 tháng. Bộ phim sẽ là quá trình Choi Kang Soo từ một anh shipper đường phố trở thành CEO của công ty do chính mình sáng lập.

Quốc gia:  Hàn Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Jun Woo Sung 


Diễn viên:  Chae Soo-bin, Nam Ji-Hyun, Kim Sun-Ho, Go Gyung Pyo, Go Won Hee

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-1-strongest-deliveryman-2017-ep-1-5534-e44678.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-2-strongest-deliveryman-2017-ep-2-5534-e46321.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-3-strongest-deliveryman-2017-ep-3-5534-e46652.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-4-strongest-deliveryman-2017-ep-4-5534-e46725.html|5 - a;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-strongest-deliveryman-2017-ep-5-5534-e47050.html|5 - b;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-b-strongest-deliveryman-2017-ep-5-b-5534-e47051.html|5 - c;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-c-strongest-deliveryman-2017-ep-5-c-5534-e47052.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Bước Vào Thế Giới Mới - Reunited Worlds 2017 [Tập 10]]


Nội dung :

Phim Bước Vào Thế Giới Mới Hai người bạn từ thời niên thiếu sinh cùng năm, nhưng nhờ một cách nào đó mà giờ đây nàng đã 31 tuổi trong khi chàng chỉ mới 18. Đó là mối quan hệ kì lạ giữa hai nhân vật Jung Jung Won (Lee Yeon Hee) và Sung Hye Sung (Yeo Jin Goo) trongReunited Worlds. Người thủ vai Jung Jung Won năm 18 tuổi là nữ thần tượng Kpop Jung Chae Yeon.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-1-reunited-worlds-2017-ep-1-5531-e44655.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-2-reunited-worlds-2017-ep-2-5531-e45329.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-3-reunited-worlds-2017-ep-3-5531-e45372.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-4-reunited-worlds-2017-ep-4-5531-e45384.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-5-reunited-worlds-2017-ep-5-5531-e45633.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-6-reunited-worlds-2017-ep-6-5531-e45635.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-7-reunited-worlds-2017-ep-7-5531-e45737.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-8-reunited-worlds-2017-ep-8-5531-e45747.html|9 - a;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-9-reunited-worlds-2017-ep-9-5531-e46033.html|9 - b;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-9-b-reunited-worlds-2017-ep-9-b-5531-e46034.html|10 - a;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-10-reunited-worlds-2017-ep-10-5531-e46035.html|10 - b;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-10-b-reunited-worlds-2017-ep-10-b-5531-e46036.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) [Tập 32]]

Nội dung : 
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) kể về cuộc đời truyền kỳ của Tư Mã Ý (Ngô Tú Ba đóng), mở ra thời đại anh hùng hậu Tam Quốc. Y thời trẻ vốn là một thư sinh nhát gan nhưng vì mặt mũi gian ác hung tợn nên khi gặp phải Tào Tháo (Vu Hòa Vỹ) nên hai người đã kết duyên. Sau đó thì bị Tào Tháo ép làm quan, dấn thân vào cuộc tranh đấu giành đích tử của Tào gia. Tư Mã Ý sử dụng mưu lược giúp Tào Phi (Lý Thần) lần lượt thông qua thử thách của Tào Tháo, đưa hắn lên vị trí thế tử. Y dốc lòng dốc sức phò trợ Tào Phi trở thành minh chủ lập quốc, lập nên triều chính mới, giúp đỡ sĩ tộc, áp chế tông thất, cống hiến to lớn cho sự ổn định vững mạnh của nước Ngụy. Sau cuộc cân tài lục xuất Kỳ sơn thì Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng đã trở thành bạn tâm giao, rồi tại trận chiến gò Ngũ Trượng thì cuối cùng y đã đánh bại đối thủ mạnh nhất đời mình, nhưng y lại khóc lóc thảm thiết trước ván cờ đã định này. Vào những năm cuối đời, nước Ngụy rơi vào tình thế quân chủ trẻ tuổi thần tử vô dụng, ông lại âm thầm tích trữ lực lượng, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng một phát trúng đích , dẹp yên nội loạn nước Ngụy. Cả đời ông có thành tựu giữ nước an dân hiển hách vẻ vang, cũng đầy những mưu mẹo tính toán tàn nhẫn quyết tuyệt, công lao to lớn cùng mưu trí đứng nhất thiên hạ, ông đã đặt nền móng vững chắc cho thời yên bình sau loạn thế.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-1-the-advisors-alliance-2017-ep-1-5382-e41540.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-2-the-advisors-alliance-2017-ep-2-5382-e43453.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-3-the-advisors-alliance-2017-ep-3-5382-e43491.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-4-the-advisors-alliance-2017-ep-4-5382-e43494.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-5-the-advisors-alliance-2017-ep-5-5382-e43551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-6-the-advisors-alliance-2017-ep-6-5382-e43554.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-7-the-advisors-alliance-2017-ep-7-5382-e43625.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-8-the-advisors-alliance-2017-ep-8-5382-e43679.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-9-the-advisors-alliance-2017-ep-9-5382-e43682.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-10-the-advisors-alliance-2017-ep-10-5382-e43752.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-11-the-advisors-alliance-2017-ep-11-5382-e43755.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-12-the-advisors-alliance-2017-ep-12-5382-e43823.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-13-the-advisors-alliance-2017-ep-13-5382-e43826.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-14-the-advisors-alliance-2017-ep-14-5382-e43886.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-15-the-advisors-alliance-2017-ep-15-5382-e43889.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-16-the-advisors-alliance-2017-ep-16-5382-e43957.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-17-the-advisors-alliance-2017-ep-17-5382-e43958.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-18-the-advisors-alliance-2017-ep-18-5382-e43977.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-19-the-advisors-alliance-2017-ep-19-5382-e43979.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-20-the-advisors-alliance-2017-ep-20-5382-e44040.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-21-the-advisors-alliance-2017-ep-21-5382-e44097.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-22-the-advisors-alliance-2017-ep-22-5382-e44098.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-23-the-advisors-alliance-2017-ep-23-5382-e44146.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-24-the-advisors-alliance-2017-ep-24-5382-e44147.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-25-the-advisors-alliance-2017-ep-25-5382-e44201.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-26-the-advisors-alliance-2017-ep-26-5382-e44202.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-27-the-advisors-alliance-2017-ep-27-5382-e44255.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-28-the-advisors-alliance-2017-ep-28-5382-e44256.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-29-the-advisors-alliance-2017-ep-29-5382-e44302.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-30-the-advisors-alliance-2017-ep-30-5382-e44303.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-31-the-advisors-alliance-2017-ep-31-5382-e44364.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-32-the-advisors-alliance-2017-ep-32-5382-e44365.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Hiệp Khách Hành - Ode to Gallantry (2017) [Tập 32-End]]


Nội dung : 


Phim Hiệp Khách Hành  - Ode to Gallantry (2017) chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung nói về đại hiệp trẻ tuổi Thạch Phá Thiên hay còn gọi là Cẩu tạp chủng.

Trong lúc truy đuổi Huyền Thiết Lệnh, vợ chồng Thạch Thanh nhận được tin con trai mình gây họa lớn ở thành Tiêu Lăng. Lúc này, Huyền Thiết Lệnh rơi vào tay một tên ăn mày tên Cẩu Tạp Chủng, nhờ thế mà y trở thành người ủy thác của Tạ Yên Khách.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-1-ode-to-gallantry-2017-ep-1-5411-e43298.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-2-ode-to-gallantry-2017-ep-2-5411-e44475.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-3-ode-to-gallantry-2017-ep-3-5411-e44476.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-4-ode-to-gallantry-2017-ep-4-5411-e44477.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-5-ode-to-gallantry-2017-ep-5-5411-e44551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-6-ode-to-gallantry-2017-ep-6-5411-e44552.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-7-ode-to-gallantry-2017-ep-7-5411-e44555.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-8-ode-to-gallantry-2017-ep-8-5411-e44556.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-9-ode-to-gallantry-2017-ep-9-5411-e44557.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-10-ode-to-gallantry-2017-ep-10-5411-e44624.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-11-ode-to-gallantry-2017-ep-11-5411-e44625.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-12-ode-to-gallantry-2017-ep-12-5411-e44626.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-13-ode-to-gallantry-2017-ep-13-5411-e44691.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-14-ode-to-gallantry-2017-ep-14-5411-e44692.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-15-ode-to-gallantry-2017-ep-15-5411-e44693.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-16-ode-to-gallantry-2017-ep-16-5411-e44830.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-17-ode-to-gallantry-2017-ep-17-5411-e44831.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-18-ode-to-gallantry-2017-ep-18-5411-e44832.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-19-ode-to-gallantry-2017-ep-19-5411-e44870.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-20-ode-to-gallantry-2017-ep-20-5411-e44871.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-21-ode-to-gallantry-2017-ep-21-5411-e44872.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-22-ode-to-gallantry-2017-ep-22-5411-e44917.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-23-ode-to-gallantry-2017-ep-23-5411-e44919.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-24-ode-to-gallantry-2017-ep-24-5411-e44920.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-25-ode-to-gallantry-2017-ep-25-5411-e44959.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-26-ode-to-gallantry-2017-ep-26-5411-e44960.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-27-ode-to-gallantry-2017-ep-27-5411-e44961.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-28-ode-to-gallantry-2017-ep-28-5411-e45012.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-29-ode-to-gallantry-2017-ep-29-5411-e45013.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-30-ode-to-gallantry-2017-ep-30-5411-e45014.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-31-ode-to-gallantry-2017-ep-31-5411-e45146.html|32 - End;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-32-ode-to-gallantry-2017-ep-32-5411-e45147.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-1-7643_e74663.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-2-7643_e74700.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-3-7643_e74764.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-4-7643_e74765.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-5-7643_e74782.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-6-7643_e74783.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-7-7643_e74852.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-8-7643_e74853.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-9-7643_e74980.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-10-7643_e74988.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-11-7643_e74989.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-12-7643_e74991.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-13-7643_e75048.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-14-7643_e75049.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-15-7643_e75050.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-16-7643_e75137.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-17-7643_e75138.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-18-7643_e75139.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-19-7643_e75242.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-20-7643_e75243.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-21-7643_e75245.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-22-7643_e75357.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-23-7643_e75368.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-24-7643_e75369.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-25-7643_e75423.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-26-7643_e75425.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-27-7643_e75426.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-28-7643_e75740.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-29-7643_e75741.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-30-7643_e75742.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-31-7643_e76033.html|32 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-32-7643_e76034.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017) [Tập 48 - End]]


Nội dungHạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)

Trải qua những biến cố trong cuộc sống khiến bản thân phải trưởng thành, họ dần dần thay đổi và nghi ngờ tình bạn lâu năm. Sau 10 năm bương trải giữa dòng đời, họ nhận ra ngoài kỷ niệm, không có gì bền vững.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-1-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-1-5357-e42845.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-2-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-2-5357-e42858.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-3-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-3-5357-e42903.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-4-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-4-5357-e42908.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-5-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-5-5357-e42959.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-6-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-6-5357-e42964.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-7-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-7-5357-e43005.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-8-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-8-5357-e43028.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-9-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-9-5357-e43070.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-10-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-10-5357-e43098.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-11-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-11-5357-e43068.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-12-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-12-5357-e43168.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-13-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-13-5357-e43169.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-14-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-14-5357-e43170.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-15-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-15-5357-e43171.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-16-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-16-5357-e43172.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-17-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-17-5357-e43358.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-18-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-18-5357-e43362.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-19-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-19-5357-e43409.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-20-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-20-5357-e43412.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-21-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-21-5357-e43452.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-22-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-22-5357-e43458.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-23-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-23-5357-e43530.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-24-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-24-5357-e43575.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-25-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-25-5357-e43655.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-26-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-26-5357-e43659.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-27-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-27-5357-e43713.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-28-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-28-5357-e43720.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-29-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-29-5357-e43774.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-30-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-30-5357-e43781.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-31-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-31-5357-e43842.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-32-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-32-5357-e43845.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-33-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-33-5357-e43914.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-34-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-34-5357-e43921.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-35-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-35-5357-e43963.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-36-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-36-5357-e43996.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-37-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-37-5357-e43997.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-38-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-38-5357-e43998.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-39-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-39-5357-e44105.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-40-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-40-5357-e44111.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-41-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-41-5357-e44164.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-42-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-42-5357-e44169.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-43-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-43-5357-e44217.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-44-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-44-5357-e44223.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-45-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-45-5357-e44270.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-46-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-46-5357-e44275.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-47-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-47-5357-e44343.html|48 - END;http://banhtv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-tap-48-rush-to-the-dead-summer-2017-ep-48-5357-e44481.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-1-4955_e52273.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-2-4955_e59516.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-3-4955_e59718.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-4-4955_e59728.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-5-4955_e59772.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-6-4955_e59773.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-7-4955_e60026.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-8-4955_e60163.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-9-4955_e60211.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-10-4955_e60212.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-11-4955_e60213.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-12-4955_e60349.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-13-4955_e60350.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-14-4955_e60536.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-15-4955_e60537.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-16-4955_e60538.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-17-4955_e60682.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-18-4955_e60734.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-19-4955_e60735.html|20;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-20-4955_e60736.html|21;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-21-4955_e61049.html|22;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-22-4955_e61050.html|23;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-23-4955_e61051.html|24;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-24-4955_e61052.html|25;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-25-4955_e61475.html|26;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-26-4955_e61476.html|27;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-27-4955_e61665.html|28;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-28-4955_e61666.html|29;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-29-4955_e61756.html|30;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-30-4955_e61757.html|31;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-31-4955_e62109.html|32;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-32-4955_e62115.html|33;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-33-4955_e62260.html|34;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-34-4955_e62271.html|35;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-35-4955_e62528.html|36;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-36-4955_e62639.html|37;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-37-4955_e62640.html|38;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-38-4955_e62641.html|39;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-39-4955_e62923.html|40;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-40-4955_e62924.html|41;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-41-4955_e63157.html|42;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-42-4955_e63158.html|43;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-43-4955_e63237.html|44;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-44-4955_e63238.html|45 - a;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-45-4955_e63431.html|45 - b;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-45-b-4955_e63433.html|45 - c;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-45-c-4955_e63435.html|46 - a;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-46-4955_e63437.html|46 - b;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-46-b-4955_e63441.html|46 - c;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-46-c-4955_e63443.html|48-End;http://bilutv.com/xem-phim/ha-chi-chua-toi-rush-to-the-dead-summer-2017-tap-48-4955_e63747.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Xác Ướp - The Mummy (2017) [HD - Vietsub]]Nội dung : 

Phim Xác Ướp - The Mummy (2017) - Chiếc máy bay chở cỗ quan tài bí ẩn mà anh đang có mặt bất ngờ bị một đàn chim dữ tấn công và lao xuống mặt đất không phanh. Tưởng chừng đã chết vì tai nạn kinh hoàng này nhưng nhân vật của Tom Cruise bất ngờ tỉnh dậy ngay trong nhà xác. Sau khi giới thiệu cốt truyện hấp dẫn, trailer tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những phân đoạn cháy nổ kinh hoàng và mãn nhãn về cuộc tấn công con người khi đối đầu cùng các xác ướp man rợ, đồng thời đan xen những hình ảnh huyền bí về nền văn hóa tâm linh Ai Cập.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-xac-uop-the-mummy-2017-5611|1;[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net