Không Thể Ôm Lấy Em - I Can Not Embrace You 2017]

[stt/Tập 16/16]

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới - Oh My General 2017 [60 / 60]]


Nội dung :

Trong phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. 

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã ).

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-1-oh-my-general-2017-ep-1-6036-e50515.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-2-oh-my-general-2017-ep-2-6036-e50577.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-3-oh-my-general-2017-ep-3-6036-e50579.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-4-oh-my-general-2017-ep-4-6036-e50584.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-5-oh-my-general-2017-ep-5-6036-e50589.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-6-oh-my-general-2017-ep-6-6036-e50593.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-7-oh-my-general-2017-ep-7-6036-e50596.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-8-oh-my-general-2017-ep-8-6036-e50598.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-9-oh-my-general-2017-ep-9-6036-e50602.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-10-oh-my-general-2017-ep-10-6036-e50610.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-11-oh-my-general-2017-ep-11-6036-e50832.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-12-oh-my-general-2017-ep-12-6036-e50833.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-13-oh-my-general-2017-ep-13-6036-e50840.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-14-oh-my-general-2017-ep-14-6036-e50843.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-15-oh-my-general-2017-ep-15-6036-e50844.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-16-oh-my-general-2017-ep-16-6036-e50854.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-17-oh-my-general-2017-ep-17-6036-e50866.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-18-oh-my-general-2017-ep-18-6036-e51111.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-19-oh-my-general-2017-ep-19-6036-e51112.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-20-oh-my-general-2017-ep-20-6036-e51113.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-21-oh-my-general-2017-ep-21-6036-e51118.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-22-oh-my-general-2017-ep-22-6036-e51119.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-23-oh-my-general-2017-ep-23-6036-e51134.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-24-oh-my-general-2017-ep-24-6036-e51135.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-25-oh-my-general-2017-ep-25-6036-e51438.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-26-oh-my-general-2017-ep-26-6036-e51439.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-27-oh-my-general-2017-ep-27-6036-e51442.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-28-oh-my-general-2017-ep-28-6036-e51443.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-29-oh-my-general-2017-ep-29-6036-e51446.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-30-oh-my-general-2017-ep-30-6036-e51453.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-31-oh-my-general-2017-ep-31-6036-e51454.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-32-oh-my-general-2017-ep-32-6036-e51706.html|Tập 33;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-33-oh-my-general-2017-ep-33-6036-e51708.html|Tập 34;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-34-oh-my-general-2017-ep-34-6036-e51742.html|Tập 35;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-35-oh-my-general-2017-ep-35-6036-e51747.html|Tập 36;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-36-oh-my-general-2017-ep-36-6036-e51805.html|Tập 37;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-37-oh-my-general-2017-ep-37-6036-e51806.html|Tập 38;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-38-oh-my-general-2017-ep-38-6036-e51834.html|Tập 39;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-39-oh-my-general-2017-ep-39-6036-e51841.html|Tập 40;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-40-oh-my-general-2017-ep-40-6036-e51885.html|Tập 41;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-41-oh-my-general-2017-ep-41-6036-e51886.html|Tập 42;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-42-oh-my-general-2017-ep-42-6036-e52003.html|Tập 43;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-43-oh-my-general-2017-ep-43-6036-e52007.html|Tập 44;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-44-oh-my-general-2017-ep-44-6036-e52055.html|Tập 45;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-45-oh-my-general-2017-ep-45-6036-e52057.html|Tập 46;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-46-oh-my-general-2017-ep-46-6036-e52085.html|Tập 47;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-47-oh-my-general-2017-ep-47-6036-e52086.html|Tập 48;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-48-oh-my-general-2017-ep-48-6036-e52136.html|Tập 49;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-49-oh-my-general-2017-ep-49-6036-e52139.html|Tập 50;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-50-oh-my-general-2017-ep-50-6036-e52164.html|Tập 51;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-51-oh-my-general-2017-ep-51-6036-e52165.html|Tập 52;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-52-oh-my-general-2017-ep-52-6036-e52307.html|Tập 53;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-53-oh-my-general-2017-ep-53-6036-e52313.html|Tập 54;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-54-oh-my-general-2017-ep-54-6036-e52423.html|Tập 55;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-55-oh-my-general-2017-ep-55-6036-e52428.html|Tập 56;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-56-oh-my-general-2017-ep-56-6036-e52443.html|Tập 57;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-57-oh-my-general-2017-ep-57-6036-e52444.html|Tập 58;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-58-oh-my-general-2017-ep-58-6036-e52506.html|Tập 59;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-59-oh-my-general-2017-ep-59-6036-e52508.html|Tập 60 - END;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-60-oh-my-general-2017-ep-60-6036-e52843.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Yêu Thần Ký 2017 - Yêu Thần Ký 2017]


Nội dung : Phim Yêu Thần Ký Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong. Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong..

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-1--ep-1-5540-e44760.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-2--ep-2-5540-e44761.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-3--ep-3-5540-e44762.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-4--ep-4-5540-e44763.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-5--ep-5-5540-e44764.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-6--ep-6-5540-e44765.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-7--ep-7-5540-e44766.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-8--ep-8-5540-e44767.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-9--ep-9-5540-e44768.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-10--ep-10-5540-e44769.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-11--ep-11-5540-e44770.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-12--ep-12-5540-e44771.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-13--ep-13-5540-e44772.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-14--ep-14-5540-e44773.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-15--ep-15-5540-e44774.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-16--ep-16-5540-e44775.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-17--ep-17-5540-e44776.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-18--ep-18-5540-e44777.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-19--ep-19-5540-e45104.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-20--ep-20-5540-e45103.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-21--ep-21-5540-e45102.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-22--ep-22-5540-e45624.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-23--ep-23-5540-e45623.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-24--ep-24-5540-e45720.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-25--ep-25-5540-e46680.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-26--ep-26-5540-e46681.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-27--ep-27-5540-e46682.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-28--ep-28-5540-e46683.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Giấc Mơ Làm Ca Sỹ - You Are Too Much 2017 [Ep 48 - Vietsub]]


Nội dung : Cô Nàng Lắm Chiêu - Yoo Ji Na vốn là một cô ca sĩ nổi tiếng trong suốt 20 năm, nhưng đằng sau đó, không ai biết được cô đã bị tổn thương như thế nào vì đã từng bị bỏ rơi khi còn trẻ. Trong Khi đó Jung Hae Dang do Ku Hye Sun thủ vai, do hoàn cảnh đưa đẩy cũng lấn thân vào nghề đi hát và cố gắng được giống như Yoo Ji Na.

Quốc gia: Hàn Quốc 
Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn: Baek Ho Min 
Diễn viên: Kang Nam-Kil, Jung Hae-Na, Jeon Kwang-Leol, Uhm Jung-hwa, Kang Tae Oh, Ku Hye-Sun, Shin Da-Eun, Kim Gyu-Sun

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-1-you-are-too-much-2017-ep-1-4735-e36946.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-2-you-are-too-much-2017-ep-2-4735-e37045.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-3-you-are-too-much-2017-ep-3-4735-e37340.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-4-you-are-too-much-2017-ep-4-4735-e37379.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-5-you-are-too-much-2017-ep-5-4735-e37648.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-6-you-are-too-much-2017-ep-6-4735-e37690.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-7-you-are-too-much-2017-ep-7-4735-e38038.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-8-you-are-too-much-2017-ep-8-4735-e38089.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-9-you-are-too-much-2017-ep-9-4735-e38416.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-10-you-are-too-much-2017-ep-10-4735-e38512.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-11-you-are-too-much-2017-ep-11-4735-e38832.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-12-you-are-too-much-2017-ep-12-4735-e38870.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-13-you-are-too-much-2017-ep-13-4735-e39148.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-14-you-are-too-much-2017-ep-14-4735-e39197.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-15-you-are-too-much-2017-ep-15-4735-e39955.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-16-you-are-too-much-2017-ep-16-4735-e40332.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-17-you-are-too-much-2017-ep-17-4735-e40518.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-18-you-are-too-much-2017-ep-18-4735-e40877.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-19-you-are-too-much-2017-ep-19-4735-e40937.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-20-you-are-too-much-2017-ep-20-4735-e41242.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-21-you-are-too-much-2017-ep-21-4735-e41294.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-22-you-are-too-much-2017-ep-22-4735-e41706.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-23-you-are-too-much-2017-ep-23-4735-e42096.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-24-you-are-too-much-2017-ep-24-4735-e42143.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-25-you-are-too-much-2017-ep-25-4735-e42420.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-26-you-are-too-much-2017-ep-26-4735-e42483.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-27-you-are-too-much-2017-ep-27-4735-e42793.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-28-you-are-too-much-2017-ep-28-4735-e42860.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-29-you-are-too-much-2017-ep-29-4735-e43190.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-30-you-are-too-much-2017-ep-30-4735-e43270.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-31-you-are-too-much-2017-ep-31-4735-e43580.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-32-you-are-too-much-2017-ep-32-4735-e43665.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-33-you-are-too-much-2017-ep-33-4735-e44008.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-34-you-are-too-much-2017-ep-34-4735-e44075.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-35-you-are-too-much-2017-ep-35-4735-e44491.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-36-you-are-too-much-2017-ep-36-4735-e44533.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-37-you-are-too-much-2017-ep-37-4735-e44894.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-38-you-are-too-much-2017-ep-38-4735-e44941.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-39-you-are-too-much-2017-ep-39-4735-e45446.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-40-you-are-too-much-2017-ep-40-4735-e45488.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-41-you-are-too-much-2017-ep-41-4735-e45827.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-42-you-are-too-much-2017-ep-42-4735-e45858.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-43-you-are-too-much-2017-ep-43-4735-e46308.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-44-you-are-too-much-2017-ep-44-4735-e46358.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-45-you-are-too-much-2017-ep-45-4735-e46704.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-46-you-are-too-much-2017-ep-46-4735-e46751.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-47-you-are-too-much-2017-ep-47-4735-e47108.html|48 - a;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-you-are-too-much-2017-ep-48-4735-e47179.html|48 - b;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-b-you-are-too-much-2017-ep-48-b-4735-e47180.html|48 - c;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-c-you-are-too-much-2017-ep-48-c-4735-e47181.html|48 - d;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-d-you-are-too-much-2017-ep-48-d-4735-e47202.html|48 - e;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-e-you-are-too-much-2017-ep-48-e-4735-e47203.html|48 - f;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-f-you-are-too-much-2017-ep-48-f-4735-e47204.html|48 - g;http://banhtv.com/xem-phim/giac-mo-lam-ca-sy-tap-48-g-you-are-too-much-2017-ep-48-g-4735-e47205.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)]

[stt/Tập 48/48]

Phim Từng Cơn Sóng Vỗ - My Mr.Mermaid 2017 [Ep 29 - Vietsub]]


Nội dung : Phim Từng Cơn Sóng Vỗ : Giải bơi lội sinh viên toàn quốc sắp khai mạc, tuyển thủ Kỳ Duệ Phong của trường đại học thể dục phía Nam và tuyển thủ Âu Dương Hằng của trường đại học thể dục phía Bắc bước vào cuộc đối đầu kịch liệt. Mà lúc này Đường Nhất Bạch – thành viên đội tuyển của trường đại học thể dục phía Nam sau khi trải qua 3 năm đầy sóng gió cũng sắp trở lại đường đua trong mùa giải năm nay. Kỳ Thụy Phong bạn thân của anh cùng các đồng đội và huấn luyện viên đều gửi gắm sự kỳ vọng to lớn vào Đường Nhất Bạch, mà chính anh cũng đang cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, Đường Nhất Bạch gặp được cô phóng viên thực tập Vân Đóa. Vân Đóa sau khi biết được quá khứ và ước mơ của anh liền hết lòng ủng hộ anh cũng và luôn đứng ra bênh vực anh. Vân Đóa thuê nhà của mẹ Đường Nhất Bạch nhưng hai người lại không hề hay biết. Sau khi vô tình phát hiện sự thật, hai người tiếp xúc càng thân mật và thường xuyên hơn, dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi đợt huấn luyện cam go và căng thẳng khiến Đường Nhất Bạch phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ. Cuối cùng anh chọn cùng Vân Đóa đối diện với mọi khó khăn và thử thách. Cuối cùng, với sự cổ vũ của Vân Đóa và sự giúp đỡ của đồng đội và huấn luyện viên, Đường Nhất Bạch cũng giành được thành tích như mong muốn và tiến bước đến giải đấu quy mô hơn.

Quốc gia:  Trung Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước 
Đạo diễn:  Thường Hiểu Dương 
Diễn viên:  Đàm Tùng Vận, Hùng Tử Kỳ, Huỳnh Thánh Trì

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-1-my-mr.mermaid-2017-ep-1-5404-e40783.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-2-my-mr.mermaid-2017-ep-2-5404-e45909.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-3-my-mr.mermaid-2017-ep-3-5404-e45963.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-4-my-mr.mermaid-2017-ep-4-5404-e45962.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-5-my-mr.mermaid-2017-ep-5-5404-e46045.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-6-my-mr.mermaid-2017-ep-6-5404-e46099.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-7-my-mr.mermaid-2017-ep-7-5404-e46123.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-8-my-mr.mermaid-2017-ep-8-5404-e46356.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-9-my-mr.mermaid-2017-ep-9-5404-e46369.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-10-my-mr.mermaid-2017-ep-10-5404-e46404.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-11-my-mr.mermaid-2017-ep-11-5404-e46418.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-12-my-mr.mermaid-2017-ep-12-5404-e46480.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-13-my-mr.mermaid-2017-ep-13-5404-e46482.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-14-my-mr.mermaid-2017-ep-14-5404-e46542.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-15-my-mr.mermaid-2017-ep-15-5404-e46554.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-16-my-mr.mermaid-2017-ep-16-5404-e46589.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-17-my-mr.mermaid-2017-ep-17-5404-e46608.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-18-my-mr.mermaid-2017-ep-18-5404-e46757.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-19-my-mr.mermaid-2017-ep-19-5404-e46771.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-20-my-mr.mermaid-2017-ep-20-5404-e46802.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-21-my-mr.mermaid-2017-ep-21-5404-e46815.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-22-my-mr.mermaid-2017-ep-22-5404-e46859.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-23-my-mr.mermaid-2017-ep-23-5404-e46886.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-24-my-mr.mermaid-2017-ep-24-5404-e46908.html|25 - Fix;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-25-my-mr.mermaid-2017-ep-25-5404-e46941.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-26-my-mr.mermaid-2017-ep-26-5404-e46968.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-27-my-mr.mermaid-2017-ep-27-5404-e46989.html|28 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-my-mr.mermaid-2017-ep-28-5404-e47182.html|28 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-b-my-mr.mermaid-2017-ep-28-b-5404-e47183.html|28 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-28-c-my-mr.mermaid-2017-ep-28-c-5404-e47184.html|29 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-my-mr.mermaid-2017-ep-29-5404-e47191.html|29 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-b-my-mr.mermaid-2017-ep-29-b-5404-e47194.html|29 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tung-con-song-vo-tap-29-c-my-mr.mermaid-2017-ep-29-c-5404-e47196.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Phép Thử Tình Yêu - Club Friday The Series 7 ( 2017 ) [Ep 2 - Vietsub]]


Nội dung : Phép Thử Tình Yêu" là phần thứ 4 trong series thứ 7 của Club Friday Series. Series phim được viết từ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hằng ngày. Jay (Toomtam) và Ploy (Mo) là người yêu của nhau. Ploy có một người bạn tên Toey. Toey thì lại quen với một người khác tên Karn. Nhưng tình cảm của Toey và Karn lại có người thứ 3 xen vào, cô gái đó tên Pin. Vì bạn, Ploy quyết định tìm Pin để nói chuyện nhưng có một điều mà Ploy không nghĩ là sau lần nói chuyện đó Ploy phát hiện Pin là một cô gái rất ngây thơ, đơn giản... Sau đó họ nhanh chóng trở thành bạn bè và trở nên thân thiết. Mặc dù đã là bạn, nhưng Ploy vẫn vô cùng hoài nghi về con người của Pin. Cô không biết Pin có thật sự là người tốt hay không? Ploy vốn rất tự tin về tình cảm của mình và Jay nên cô đã cố thuyết phục Jay giả vờ hẹn hò với Pin để nhận ra con người thật của Pin... Liệu kết quả của phép thử người này sẽ như thế nào? Ploy có phải đã quá mạo hiểu hay không?

Quốc gia:  Thái Lan 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Đang cập nhật 
Diễn viên:  Mo Monchanok Saengchaipiangpen, Toomtam Yuthana Puengklarng

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/phep-thu-tinh-yeu-tap-1-club-friday-the-series-7-part-4-ruk-long-jai-2017-ep-1-5697-e47066.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/phep-thu-tinh-yeu-tap-2-club-friday-the-series-7-part-4-ruk-long-jai-2017-ep-2-5697-e47067.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Chúng Tôi Là Chị Em - We Are Siblings 2016 [Ep 2 - Vietsub]]

Chúng Tôi Là Chị Em - We Are Siblings 2016

Nội dung : Chúng Tôi Là Chị Em, We Are Siblings 2016 là chương trình thực tế mới của đài KBS2 rất ý nghĩa và sâu sắc. Nhân vật tham gia là các idol, diễn viên nổi tiếng. Họ là các anh cặp anh chị em ruột như Jungyeon (TWICE) và nữ diễn viên Gong Seung Yeon, Exid Hani và anh trai...sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời thơ bé qua những bức ảnh, câu chuyện. Mời các bạn đón xem!

Quốc gia:  Hàn Quốc 
Thể loại:  TV Show 
Đạo diễn:  Đang cập nhật 
Diễn viên:  EXID Hani, Goo Seung-Hyeon, TWICE Jeongyeon, Kim Ji Yeong, Yoo Min Sang

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/chung-toi-la-chi-em-tap-1-we-are-siblings-2016-ep-1-5699-e47063.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/chung-toi-la-chi-em-tap-2-we-are-siblings-2016-ep-2-5699-e47065.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Đừng Tin Em Mạnh Mẽ - I'm Sorry Kang Nam Goo 2016]

[stt/Tập Full]

Hạnh Phúc Trời Ban - Person Who Gives Happiness 2016 [Ep 47 - Vietsub]]

Hạnh Phúc Trời Ban - Person Who Gives Happiness 2016

Nội dung : Phim Hạnh Phúc Trời Ban từ bé, Eun-Hee (Lee Yoon Ji) và em gái Eun-A được nuôi trong một trại trẻ mồ côi và cuối cùng thất lạc. Bây giờ, khi đã trưởng thành, Eun-Hee đã nhận nuôi một cậu bé tên là Ha-Yoon (Jo Yeon-Ho). Ha-Yoon đã bị bỏ rơi ngay sau khi được sinh ra, nhưng bây giờ anh đã trở thành một diễn viên trẻ nổi tiếng. Khó xử cho Eun-Hee và Ha-Yoon, khi mẹ ruột của Ha-Yoon xuất hiện và cố gắng để đưa anh trở lại. Eun-Hee phải đấu tranh để bảo vệ con trai mình từ người mẹ ruột tham lam.

Quốc gia:  Hàn Quốc
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Lee Sung Joon 
Diễn viên:  Lee Yoon Ji, Son Seung-Won, Ha Yeon-Joo, Lee Ha-Yul, Jo Yeon-Ho
Năm SX : 2016

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-1-person-who-gives-happiness-2016-ep-1-3841-e29951.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-2-person-who-gives-happiness-2016-ep-2-3841-e30147.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-3-person-who-gives-happiness-2016-ep-3-3841-e31534.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-4-person-who-gives-happiness-2016-ep-4-3841-e31701.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-5-person-who-gives-happiness-2016-ep-5-3841-e31702.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-6-person-who-gives-happiness-2016-ep-6-3841-e31703.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-7-person-who-gives-happiness-2016-ep-7-3841-e32034.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-8-person-who-gives-happiness-2016-ep-8-3841-e32320.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-9-person-who-gives-happiness-2016-ep-9-3841-e31535.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-10-person-who-gives-happiness-2016-ep-10-3841-e31536.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-11-person-who-gives-happiness-2016-ep-11-3841-e33991.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-12-person-who-gives-happiness-2016-ep-12-3841-e34337.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-13-person-who-gives-happiness-2016-ep-13-3841-e34466.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-14-person-who-gives-happiness-2016-ep-14-3841-e34673.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-15-person-who-gives-happiness-2016-ep-15-3841-e34810.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-16-person-who-gives-happiness-2016-ep-16-3841-e34914.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-17-person-who-gives-happiness-2016-ep-17-3841-e35194.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-18-person-who-gives-happiness-2016-ep-18-3841-e35369.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-19-person-who-gives-happiness-2016-ep-19-3841-e35693.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-20-person-who-gives-happiness-2016-ep-20-3841-e35862.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-21-person-who-gives-happiness-2016-ep-21-3841-e36132.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-22-person-who-gives-happiness-2016-ep-22-3841-e36325.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-23-person-who-gives-happiness-2016-ep-23-3841-e36782.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-24-person-who-gives-happiness-2016-ep-24-3841-e36890.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-25-person-who-gives-happiness-2016-ep-25-3841-e37148.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-26-person-who-gives-happiness-2016-ep-26-3841-e37410.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-27-person-who-gives-happiness-2016-ep-27-3841-e38079.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-28-person-who-gives-happiness-2016-ep-28-3841-e38528.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-29-person-who-gives-happiness-2016-ep-29-3841-e39908.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-30-person-who-gives-happiness-2016-ep-30-3841-e40008.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-31-person-who-gives-happiness-2016-ep-31-3841-e41038.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-32-person-who-gives-happiness-2016-ep-32-3841-e41135.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-33-person-who-gives-happiness-2016-ep-33-3841-e41613.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-34-person-who-gives-happiness-2016-ep-34-3841-e42765.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-35-person-who-gives-happiness-2016-ep-35-3841-e43080.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-36-person-who-gives-happiness-2016-ep-36-3841-e43847.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-37-person-who-gives-happiness-2016-ep-37-3841-e45346.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-38-person-who-gives-happiness-2016-ep-38-3841-e45798.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-39-person-who-gives-happiness-2016-ep-39-3841-e45823.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-40-person-who-gives-happiness-2016-ep-40-3841-e45944.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-41-person-who-gives-happiness-2016-ep-41-3841-e46167.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-42-person-who-gives-happiness-2016-ep-42-3841-e46436.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-43-person-who-gives-happiness-2016-ep-43-3841-e46491.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-44-person-who-gives-happiness-2016-ep-44-3841-e46617.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-45-person-who-gives-happiness-2016-ep-45-3841-e46890.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-46-person-who-gives-happiness-2016-ep-46-3841-e47023.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-47-person-who-gives-happiness-2016-ep-47-3841-e47058.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017 [Ep 24 - Vietsub]]

Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017

Nội dung : Phim Túy Linh Lung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Dạ. Nội dung kể về một thiên kim thời hiện đại Ninh Văn Thanh trong một ngày thất tình không may xuyên không về vào thân xác một cô gái cổ đại – Phượng Khanh Trần (Lưu Thi Thi). Từ đây mở ra vô vàn những điều kỳ diệu, khi trong một con người mà tồn tại hai miền ký ức song song với nhau. Từ đó, nàng gặp được bốn vị hoàng tử cùng họ dấn thân vào những tranh giành quyền lực.

Quốc gia:  Trung Quốc
Thể loại:  Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm
Đạo diễn:  Đang cập nhật
Diễn viên:  Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Hàn Đống, Từ Hải Kiều
Năm SX : 2017


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-1-lost-love-in-times-2017-ep-1-4652-e35939.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-2-lost-love-in-times-2017-ep-2-4652-e44815.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-3-lost-love-in-times-2017-ep-3-4652-e44826.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-4-lost-love-in-times-2017-ep-4-4652-e44827.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-5-lost-love-in-times-2017-ep-5-4652-e44957.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-6-lost-love-in-times-2017-ep-6-4652-e44958.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-7-lost-love-in-times-2017-ep-7-4652-e45402.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-8-lost-love-in-times-2017-ep-8-4652-e45403.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-9-lost-love-in-times-2017-ep-9-4652-e45759.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-10-lost-love-in-times-2017-ep-10-4652-e45767.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-11-lost-love-in-times-2017-ep-11-4652-e45788.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-12-lost-love-in-times-2017-ep-12-4652-e45795.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-13-lost-love-in-times-2017-ep-13-4652-e46122.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-14-lost-love-in-times-2017-ep-14-4652-e46133.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-15-lost-love-in-times-2017-ep-15-4652-e46148.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-16-lost-love-in-times-2017-ep-16-4652-e46153.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-17-lost-love-in-times-2017-ep-17-4652-e46600.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-18-lost-love-in-times-2017-ep-18-4652-e46612.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-19-lost-love-in-times-2017-ep-19-4652-e46647.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-20-lost-love-in-times-2017-ep-20-4652-e46651.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-21-lost-love-in-times-2017-ep-21-4652-e46974.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-22-lost-love-in-times-2017-ep-22-4652-e46992.html|23 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-lost-love-in-times-2017-ep-23-4652-e47037.html|23 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-b-lost-love-in-times-2017-ep-23-b-4652-e47041.html|23 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-c-lost-love-in-times-2017-ep-23-c-4652-e47043.html|24 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-lost-love-in-times-2017-ep-24-4652-e47044.html|24 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-b-lost-love-in-times-2017-ep-24-b-4652-e47045.html|24 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-c-lost-love-in-times-2017-ep-24-c-4652-e47049.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Siêu Đầu Bếp - Golden Pouch 2016 [Tập 73 - Vietsub]]

Siêu Đầu Bếp - Golden Pouch 2016

Nội dung : Phim Siêu Đầu Bếp là câu chuyện kể về một bác sỹ phẫu thuật thiên tài do Kim Ji Han (Jin Yi Han) đảm nhận. Khi Han Suk-Hoon (Kim Ji-Han) còn nhỏ, anh đã được nhận nuôi bởi một gia đình tại Hoa Kỳ. Anh trở về Hàn Quốc như một người lớn và làm việc như một bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời, một người đã bị đánh mất danh dự của bản thân,...

Quốc gia:  Hàn Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Kim Dae Jin 
Diễn viên:  Ahn Nae-sang, Lee Yong Joo, Kim Ji-Han, Ryu Hyo-Young
Năm SX : 2016


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-1-golden-pouch-2016-ep-1-3533-e28199.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-2-golden-pouch-2016-ep-2-3533-e28778.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-3-golden-pouch-2016-ep-3-3533-e28781.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-4-golden-pouch-2016-ep-4-3533-e29122.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-5-golden-pouch-2016-ep-5-3533-e29606.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-6-golden-pouch-2016-ep-6-3533-e29986.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-7-golden-pouch-2016-ep-7-3533-e30672.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-8-golden-pouch-2016-ep-8-3533-e30675.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-9-golden-pouch-2016-ep-9-3533-e31092.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-10-golden-pouch-2016-ep-10-3533-e31987.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-11-golden-pouch-2016-ep-11-3533-e31988.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-12-golden-pouch-2016-ep-12-3533-e32263.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-13-golden-pouch-2016-ep-13-3533-e32431.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-14-golden-pouch-2016-ep-14-3533-e32536.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-15-golden-pouch-2016-ep-15-3533-e32599.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-16-golden-pouch-2016-ep-16-3533-e32601.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-17-golden-pouch-2016-ep-17-3533-e32602.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-18-golden-pouch-2016-ep-18-3533-e32603.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-19-golden-pouch-2016-ep-19-3533-e32604.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-20-golden-pouch-2016-ep-20-3533-e32605.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-21-golden-pouch-2016-ep-21-3533-e32606.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-22-golden-pouch-2016-ep-22-3533-e32607.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-23-golden-pouch-2016-ep-23-3533-e32608.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-24-golden-pouch-2016-ep-24-3533-e32609.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-25-golden-pouch-2016-ep-25-3533-e34622.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-26-golden-pouch-2016-ep-26-3533-e34730.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-27-golden-pouch-2016-ep-27-3533-e34827.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-28-golden-pouch-2016-ep-28-3533-e34964.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-29-golden-pouch-2016-ep-29-3533-e35130.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-30-golden-pouch-2016-ep-30-3533-e35214.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-31-golden-pouch-2016-ep-31-3533-e35447.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-32-golden-pouch-2016-ep-32-3533-e35543.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-33-golden-pouch-2016-ep-33-3533-e35723.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-34-golden-pouch-2016-ep-34-3533-e36047.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-35-golden-pouch-2016-ep-35-3533-e36248.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-36-golden-pouch-2016-ep-36-3533-e36469.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-37-golden-pouch-2016-ep-37-3533-e36606.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-38-golden-pouch-2016-ep-38-3533-e36814.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-39-golden-pouch-2016-ep-39-3533-e36929.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-40-golden-pouch-2016-ep-40-3533-e37102.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-41-golden-pouch-2016-ep-41-3533-e37332.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-42-golden-pouch-2016-ep-42-3533-e37456.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-43-golden-pouch-2016-ep-43-3533-e37717.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-44-golden-pouch-2016-ep-44-3533-e37935.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-45-golden-pouch-2016-ep-45-3533-e38344.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-46-golden-pouch-2016-ep-46-3533-e38390.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-47-golden-pouch-2016-ep-47-3533-e38678.html|48;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-48-golden-pouch-2016-ep-48-3533-e38752.html|49;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-49-golden-pouch-2016-ep-49-3533-e40007.html|50;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-50-golden-pouch-2016-ep-50-3533-e40208.html|51;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-51-golden-pouch-2016-ep-51-3533-e40287.html|52;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-52-golden-pouch-2016-ep-52-3533-e40570.html|53;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-53-golden-pouch-2016-ep-53-3533-e40735.html|54;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-54-golden-pouch-2016-ep-54-3533-e40950.html|55;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-55-golden-pouch-2016-ep-55-3533-e41386.html|56;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-56-golden-pouch-2016-ep-56-3533-e41481.html|57;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-57-golden-pouch-2016-ep-57-3533-e42010.html|58;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-58-golden-pouch-2016-ep-58-3533-e42374.html|59;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-59-golden-pouch-2016-ep-59-3533-e42894.html|60;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-60-golden-pouch-2016-ep-60-3533-e43029.html|61;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-61-golden-pouch-2016-ep-61-3533-e43125.html|62;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-62-golden-pouch-2016-ep-62-3533-e43193.html|63;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-63-golden-pouch-2016-ep-63-3533-e44015.html|64;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-64-golden-pouch-2016-ep-64-3533-e44254.html|65;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-65-golden-pouch-2016-ep-65-3533-e44553.html|66;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-66-golden-pouch-2016-ep-66-3533-e45020.html|67;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-67-golden-pouch-2016-ep-67-3533-e45822.html|68;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-68-golden-pouch-2016-ep-68-3533-e46166.html|69;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-69-golden-pouch-2016-ep-69-3533-e46434.html|70;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-70-golden-pouch-2016-ep-70-3533-e46568.html|71;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-71-golden-pouch-2016-ep-71-3533-e46664.html|72;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-72-golden-pouch-2016-ep-72-3533-e47024.html|73;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-73-golden-pouch-2016-ep-73-3533-e47057.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017 [Tập 5 Vietsub]]


Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017

Nội dung : Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper Strongest Deliveryman 2017 : không chỉ là bác sĩ, luật sư, tài phiệt, công tố viên, nam nữ chính phim Hàn giờ đây còn là những nhân viên giao hàng cạnh tranh khốc liệt để giành được nhiều khách hàng nhất về cho mình. Trong Strongest Deliveryman, Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) được coi là huyền thoại giao hàng dù mới vào nghề được 5 năm. Anh ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất: không làm việc cho một nơi quá 2 tháng. Bộ phim sẽ là quá trình Choi Kang Soo từ một anh shipper đường phố trở thành CEO của công ty do chính mình sáng lập.

Quốc gia:  Hàn Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Jun Woo Sung 


Diễn viên:  Chae Soo-bin, Nam Ji-Hyun, Kim Sun-Ho, Go Gyung Pyo, Go Won Hee

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-1-strongest-deliveryman-2017-ep-1-5534-e44678.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-2-strongest-deliveryman-2017-ep-2-5534-e46321.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-3-strongest-deliveryman-2017-ep-3-5534-e46652.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-4-strongest-deliveryman-2017-ep-4-5534-e46725.html|5 - a;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-strongest-deliveryman-2017-ep-5-5534-e47050.html|5 - b;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-b-strongest-deliveryman-2017-ep-5-b-5534-e47051.html|5 - c;http://banhtv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-tap-5-c-strongest-deliveryman-2017-ep-5-c-5534-e47052.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Khi Nhà Vua Yêu - The King Loves 2017 [Tập 12]]


Nội dung :

Phim Khi Nhà Vua Yêu​ lấy bối cảnh triều đại Goryeo, phim cổ trang The King Loves là câu chuyện về mối tình tay ba giữa Won (Im Si Wan) - một vị quân chủ trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng, Rin (Hong Jong Hyun) - người bạn từ thuở nhỏ của Won và một nữ nhi xinh đẹp tên San (Yoona). Dù chỉ vỏn vẹn 43 giây, teaser đầu tiên của The King Loves đã thể hiện khá rõ và ấn tượng về mối quan hệ giữa ba người họ.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-1-the-king-loves-2017-ep-1-5477-e43922.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-2-the-king-loves-2017-ep-2-5477-e44989.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-3-the-king-loves-2017-ep-3-5477-e45109.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-4-the-king-loves-2017-ep-4-5477-e45119.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-5-the-king-loves-2017-ep-5-5477-e45525.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-6-the-king-loves-2017-ep-6-5477-e45529.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-7-the-king-loves-2017-ep-7-5477-e45569.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-8-the-king-loves-2017-ep-8-5477-e45576.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-9-the-king-loves-2017-ep-9-5477-e45908.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-10-the-king-loves-2017-ep-10-5477-e45910.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-11-the-king-loves-2017-ep-11-5477-e45978.html|12 - a;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-12-the-king-loves-2017-ep-12-5477-e45980.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Hành Vi Phạm Tội - Criminal Minds (2017) [Tập 3]]Nội dung :

Phim Hành Vi Phạm Tội Dự án đầu tiên của tvN trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm là Criminal Minds, phiên bản làm lại từ series truyền hình cùng tên của đài Mỹ CBS. Bộ phim xoay quanh các profiler (chuyên gia phá án bằng tâm lí học), những người điều tra các vụ án dựa trên góc nhìn của tội phạm. Criminal Minds bản Hàn từng mất khá nhiều thời gian cho khâu casting trước khi có được cái gật đầu của Lee Jun Ki và Moon Chae Won.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-vi-pham-toi-tap-1-criminal-minds-2017-ep-1-5532-e44656.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-vi-pham-toi-tap-2-criminal-minds-2017-ep-2-5532-e45768.html|3 - a;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-vi-pham-toi-tap-3-criminal-minds-2017-ep-3-5532-e46046.html|3 - b;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-vi-pham-toi-tap-3-b-criminal-minds-2017-ep-3-b-5532-e46047.html|3 - c;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-vi-pham-toi-tap-3-c-criminal-minds-2017-ep-3-c-5532-e46048.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017) [Tập 6]]


Nội dung :

Phim Trấn Hồn Nhai: Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-1-rakshasa-street-2017-ep-1-5608-e46012.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-2-rakshasa-street-2017-ep-2-5608-e46013.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-3-rakshasa-street-2017-ep-3-5608-e46027.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-4-rakshasa-street-2017-ep-4-5608-e46028.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-5-rakshasa-street-2017-ep-5-5608-e46060.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-6-rakshasa-street-2017-ep-6-5608-e46061.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Bước Vào Thế Giới Mới - Reunited Worlds 2017 [Tập 10]]


Nội dung :

Phim Bước Vào Thế Giới Mới Hai người bạn từ thời niên thiếu sinh cùng năm, nhưng nhờ một cách nào đó mà giờ đây nàng đã 31 tuổi trong khi chàng chỉ mới 18. Đó là mối quan hệ kì lạ giữa hai nhân vật Jung Jung Won (Lee Yeon Hee) và Sung Hye Sung (Yeo Jin Goo) trongReunited Worlds. Người thủ vai Jung Jung Won năm 18 tuổi là nữ thần tượng Kpop Jung Chae Yeon.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-1-reunited-worlds-2017-ep-1-5531-e44655.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-2-reunited-worlds-2017-ep-2-5531-e45329.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-3-reunited-worlds-2017-ep-3-5531-e45372.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-4-reunited-worlds-2017-ep-4-5531-e45384.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-5-reunited-worlds-2017-ep-5-5531-e45633.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-6-reunited-worlds-2017-ep-6-5531-e45635.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-7-reunited-worlds-2017-ep-7-5531-e45737.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-8-reunited-worlds-2017-ep-8-5531-e45747.html|9 - a;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-9-reunited-worlds-2017-ep-9-5531-e46033.html|9 - b;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-9-b-reunited-worlds-2017-ep-9-b-5531-e46034.html|10 - a;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-10-reunited-worlds-2017-ep-10-5531-e46035.html|10 - b;http://banhtv.com/xem-phim/buoc-vao-the-gioi-moi-tap-10-b-reunited-worlds-2017-ep-10-b-5531-e46036.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Chị Còn Sống - Unni is Alive (2017) [Tập 26]]


Nội dung :
Phim Chị Còn Sống - Band Of Sisters ( Hội Chị Em - Unni is Alive 2017 ) là bộ phim nói về tình yêu, tình bạn và sự nghiệp của 3 người phụ nữ từng mất đi những người họ yêu thương nhất ở cùng một thời gian và cùng một địa điểm. Kang Ha Ri (Kim Joo Hyun) là một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng văn phòng phẩm. Min Deul Re (Jang Seo Hee) từng là một diễn viên nổi tiếng nhưng đã mất dần sức hút. Kim Eun Hwang (Oh Yoon Ah) từng là một thư kí nhưng bây giờ lại tập trung nuôi dạy con cái. Cùng chung một nỗi đau mất đi người thân, 3 người phụ nữ từ không quen biết đã trở nên đồng cảm, biết dựa dẫm vào nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-1-unni-is-alive-2017-ep-1-5044-e39151.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-2-unni-is-alive-2017-ep-2-5044-e39154.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-3-unni-is-alive-2017-ep-3-5044-e39958.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-4-unni-is-alive-2017-ep-4-5044-e39970.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-5-unni-is-alive-2017-ep-5-5044-e40366.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-6-unni-is-alive-2017-ep-6-5044-e40404.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-7-unni-is-alive-2017-ep-7-5044-e40880.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-8-unni-is-alive-2017-ep-8-5044-e40889.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-9-unni-is-alive-2017-ep-9-5044-e41248.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-10-unni-is-alive-2017-ep-10-5044-e41265.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-11-unni-is-alive-2017-ep-11-5044-e41645.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-12-unni-is-alive-2017-ep-12-5044-e41664.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-13-unni-is-alive-2017-ep-13-5044-e42093.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-14-unni-is-alive-2017-ep-14-5044-e42107.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-15-unni-is-alive-2017-ep-15-5044-e42417.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-16-unni-is-alive-2017-ep-16-5044-e42432.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-17-unni-is-alive-2017-ep-17-5044-e42796.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-18-unni-is-alive-2017-ep-18-5044-e42807.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-19-unni-is-alive-2017-ep-19-5044-e43187.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-20-unni-is-alive-2017-ep-20-5044-e43200.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-21-unni-is-alive-2017-ep-21-5044-e43590.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-22-unni-is-alive-2017-ep-22-5044-e43594.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-23-unni-is-alive-2017-ep-23-5044-e44017.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-24-unni-is-alive-2017-ep-24-5044-e44023.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-25-unni-is-alive-2017-ep-25-5044-e44489.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/chi-con-song-tap-26-unni-is-alive-2017-ep-26-5044-e44500.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) [Tập 32]]

Nội dung : 
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) kể về cuộc đời truyền kỳ của Tư Mã Ý (Ngô Tú Ba đóng), mở ra thời đại anh hùng hậu Tam Quốc. Y thời trẻ vốn là một thư sinh nhát gan nhưng vì mặt mũi gian ác hung tợn nên khi gặp phải Tào Tháo (Vu Hòa Vỹ) nên hai người đã kết duyên. Sau đó thì bị Tào Tháo ép làm quan, dấn thân vào cuộc tranh đấu giành đích tử của Tào gia. Tư Mã Ý sử dụng mưu lược giúp Tào Phi (Lý Thần) lần lượt thông qua thử thách của Tào Tháo, đưa hắn lên vị trí thế tử. Y dốc lòng dốc sức phò trợ Tào Phi trở thành minh chủ lập quốc, lập nên triều chính mới, giúp đỡ sĩ tộc, áp chế tông thất, cống hiến to lớn cho sự ổn định vững mạnh của nước Ngụy. Sau cuộc cân tài lục xuất Kỳ sơn thì Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng đã trở thành bạn tâm giao, rồi tại trận chiến gò Ngũ Trượng thì cuối cùng y đã đánh bại đối thủ mạnh nhất đời mình, nhưng y lại khóc lóc thảm thiết trước ván cờ đã định này. Vào những năm cuối đời, nước Ngụy rơi vào tình thế quân chủ trẻ tuổi thần tử vô dụng, ông lại âm thầm tích trữ lực lượng, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng một phát trúng đích , dẹp yên nội loạn nước Ngụy. Cả đời ông có thành tựu giữ nước an dân hiển hách vẻ vang, cũng đầy những mưu mẹo tính toán tàn nhẫn quyết tuyệt, công lao to lớn cùng mưu trí đứng nhất thiên hạ, ông đã đặt nền móng vững chắc cho thời yên bình sau loạn thế.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-1-the-advisors-alliance-2017-ep-1-5382-e41540.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-2-the-advisors-alliance-2017-ep-2-5382-e43453.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-3-the-advisors-alliance-2017-ep-3-5382-e43491.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-4-the-advisors-alliance-2017-ep-4-5382-e43494.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-5-the-advisors-alliance-2017-ep-5-5382-e43551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-6-the-advisors-alliance-2017-ep-6-5382-e43554.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-7-the-advisors-alliance-2017-ep-7-5382-e43625.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-8-the-advisors-alliance-2017-ep-8-5382-e43679.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-9-the-advisors-alliance-2017-ep-9-5382-e43682.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-10-the-advisors-alliance-2017-ep-10-5382-e43752.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-11-the-advisors-alliance-2017-ep-11-5382-e43755.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-12-the-advisors-alliance-2017-ep-12-5382-e43823.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-13-the-advisors-alliance-2017-ep-13-5382-e43826.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-14-the-advisors-alliance-2017-ep-14-5382-e43886.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-15-the-advisors-alliance-2017-ep-15-5382-e43889.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-16-the-advisors-alliance-2017-ep-16-5382-e43957.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-17-the-advisors-alliance-2017-ep-17-5382-e43958.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-18-the-advisors-alliance-2017-ep-18-5382-e43977.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-19-the-advisors-alliance-2017-ep-19-5382-e43979.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-20-the-advisors-alliance-2017-ep-20-5382-e44040.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-21-the-advisors-alliance-2017-ep-21-5382-e44097.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-22-the-advisors-alliance-2017-ep-22-5382-e44098.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-23-the-advisors-alliance-2017-ep-23-5382-e44146.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-24-the-advisors-alliance-2017-ep-24-5382-e44147.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-25-the-advisors-alliance-2017-ep-25-5382-e44201.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-26-the-advisors-alliance-2017-ep-26-5382-e44202.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-27-the-advisors-alliance-2017-ep-27-5382-e44255.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-28-the-advisors-alliance-2017-ep-28-5382-e44256.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-29-the-advisors-alliance-2017-ep-29-5382-e44302.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-30-the-advisors-alliance-2017-ep-30-5382-e44303.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-31-the-advisors-alliance-2017-ep-31-5382-e44364.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-32-the-advisors-alliance-2017-ep-32-5382-e44365.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Cú Đánh Cực Đỉnh - The Best Hit (2017) [Tập 22]]

Nội dung : 

Phim Cú Đánh Cực Đỉnh - The Best Hit (2017) sẽ xoay quanh hai bố con có tính cách đụng nhau chan chát. Trong những năm 90, người bố từng là một ngôi sao giải trí có cuộc sống thượng hạng nhưng sau đó ông rời bỏ ánh hào quang để trở thành một ông bố đơn thân dở hơi và biếng nhác của khu phố. Còn anh con trai U20 ở thời điểm hiện tại thì lại vô cùng chán chường trong độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người. Hai bố con nhà này sẽ nương tựa vào nhau viết nên một câu chuyện trưởng thành đầy tiếng cười và đáng suy ngẫm cho người xem đài.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-1-the-best-hit-2017-ep-1-5322-e42391.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-2-the-best-hit-2017-ep-2-5322-e42394.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-3-the-best-hit-2017-ep-3-5322-e42439.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-4-the-best-hit-2017-ep-4-5322-e42442.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-5-the-best-hit-2017-ep-5-5322-e42753.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-6-the-best-hit-2017-ep-6-5322-e42756.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-7-the-best-hit-2017-ep-7-5322-e42816.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-8-the-best-hit-2017-ep-8-5322-e42819.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-9-the-best-hit-2017-ep-9-5322-e43154.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-10-the-best-hit-2017-ep-10-5322-e43157.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-11-the-best-hit-2017-ep-11-5322-e43217.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-12-the-best-hit-2017-ep-12-5322-e43219.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-13-the-best-hit-2017-ep-13-5322-e43537.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-14-the-best-hit-2017-ep-14-5322-e43540.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-15-the-best-hit-2017-ep-15-5322-e43604.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-16-the-best-hit-2017-ep-16-5322-e43607.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-17-the-best-hit-2017-ep-17-5322-e43969.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-18-the-best-hit-2017-ep-18-5322-e43971.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-19-the-best-hit-2017-ep-19-5322-e44029.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-20-the-best-hit-2017-ep-20-5322-e44032.html|21 - a;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-21-the-best-hit-2017-ep-21-5322-e44352.html|21 - b;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-21-b-the-best-hit-2017-ep-21-b-5322-e44353.html|22 - a;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-22-the-best-hit-2017-ep-22-5322-e44355.html|22 - b;http://banhtv.com/xem-phim/cu-danh-cuc-dinh-tap-22-b-the-best-hit-2017-ep-22-b-5322-e44356.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net