Phim2k.Net - Phim Hay, Phim Hot, Phim Chiếu Rạp: phim-co-trang

Nội dung :

Trong phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. 

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã ).

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-1-oh-my-general-2017-ep-1-6036-e50515.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-2-oh-my-general-2017-ep-2-6036-e50577.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-3-oh-my-general-2017-ep-3-6036-e50579.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-4-oh-my-general-2017-ep-4-6036-e50584.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-5-oh-my-general-2017-ep-5-6036-e50589.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-6-oh-my-general-2017-ep-6-6036-e50593.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-7-oh-my-general-2017-ep-7-6036-e50596.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-8-oh-my-general-2017-ep-8-6036-e50598.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-9-oh-my-general-2017-ep-9-6036-e50602.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-10-oh-my-general-2017-ep-10-6036-e50610.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-11-oh-my-general-2017-ep-11-6036-e50832.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-12-oh-my-general-2017-ep-12-6036-e50833.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-13-oh-my-general-2017-ep-13-6036-e50840.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-14-oh-my-general-2017-ep-14-6036-e50843.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-15-oh-my-general-2017-ep-15-6036-e50844.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-16-oh-my-general-2017-ep-16-6036-e50854.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-17-oh-my-general-2017-ep-17-6036-e50866.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-18-oh-my-general-2017-ep-18-6036-e51111.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-19-oh-my-general-2017-ep-19-6036-e51112.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-20-oh-my-general-2017-ep-20-6036-e51113.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-21-oh-my-general-2017-ep-21-6036-e51118.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-22-oh-my-general-2017-ep-22-6036-e51119.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-23-oh-my-general-2017-ep-23-6036-e51134.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-24-oh-my-general-2017-ep-24-6036-e51135.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-25-oh-my-general-2017-ep-25-6036-e51438.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-26-oh-my-general-2017-ep-26-6036-e51439.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-27-oh-my-general-2017-ep-27-6036-e51442.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-28-oh-my-general-2017-ep-28-6036-e51443.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-29-oh-my-general-2017-ep-29-6036-e51446.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-30-oh-my-general-2017-ep-30-6036-e51453.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-31-oh-my-general-2017-ep-31-6036-e51454.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-32-oh-my-general-2017-ep-32-6036-e51706.html|Tập 33;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-33-oh-my-general-2017-ep-33-6036-e51708.html|Tập 34;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-34-oh-my-general-2017-ep-34-6036-e51742.html|Tập 35;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-35-oh-my-general-2017-ep-35-6036-e51747.html|Tập 36;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-36-oh-my-general-2017-ep-36-6036-e51805.html|Tập 37;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-37-oh-my-general-2017-ep-37-6036-e51806.html|Tập 38;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-38-oh-my-general-2017-ep-38-6036-e51834.html|Tập 39;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-39-oh-my-general-2017-ep-39-6036-e51841.html|Tập 40;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-40-oh-my-general-2017-ep-40-6036-e51885.html|Tập 41;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-41-oh-my-general-2017-ep-41-6036-e51886.html|Tập 42;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-42-oh-my-general-2017-ep-42-6036-e52003.html|Tập 43;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-43-oh-my-general-2017-ep-43-6036-e52007.html|Tập 44;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-44-oh-my-general-2017-ep-44-6036-e52055.html|Tập 45;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-45-oh-my-general-2017-ep-45-6036-e52057.html|Tập 46;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-46-oh-my-general-2017-ep-46-6036-e52085.html|Tập 47;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-47-oh-my-general-2017-ep-47-6036-e52086.html|Tập 48;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-48-oh-my-general-2017-ep-48-6036-e52136.html|Tập 49;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-49-oh-my-general-2017-ep-49-6036-e52139.html|Tập 50;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-50-oh-my-general-2017-ep-50-6036-e52164.html|Tập 51;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-51-oh-my-general-2017-ep-51-6036-e52165.html|Tập 52;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-52-oh-my-general-2017-ep-52-6036-e52307.html|Tập 53;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-53-oh-my-general-2017-ep-53-6036-e52313.html|Tập 54;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-54-oh-my-general-2017-ep-54-6036-e52423.html|Tập 55;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-55-oh-my-general-2017-ep-55-6036-e52428.html|Tập 56;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-56-oh-my-general-2017-ep-56-6036-e52443.html|Tập 57;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-57-oh-my-general-2017-ep-57-6036-e52444.html|Tập 58;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-58-oh-my-general-2017-ep-58-6036-e52506.html|Tập 59;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-59-oh-my-general-2017-ep-59-6036-e52508.html|Tập 60 - END;http://banhtv.com/xem-phim/tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-tap-60-oh-my-general-2017-ep-60-6036-e52843.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới - Oh My General 2017 [60 / 60]]

Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017

Nội dung : Phim Túy Linh Lung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Tứ Dạ. Nội dung kể về một thiên kim thời hiện đại Ninh Văn Thanh trong một ngày thất tình không may xuyên không về vào thân xác một cô gái cổ đại – Phượng Khanh Trần (Lưu Thi Thi). Từ đây mở ra vô vàn những điều kỳ diệu, khi trong một con người mà tồn tại hai miền ký ức song song với nhau. Từ đó, nàng gặp được bốn vị hoàng tử cùng họ dấn thân vào những tranh giành quyền lực.

Quốc gia:  Trung Quốc
Thể loại:  Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm
Đạo diễn:  Đang cập nhật
Diễn viên:  Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Hàn Đống, Từ Hải Kiều
Năm SX : 2017


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-1-lost-love-in-times-2017-ep-1-4652-e35939.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-2-lost-love-in-times-2017-ep-2-4652-e44815.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-3-lost-love-in-times-2017-ep-3-4652-e44826.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-4-lost-love-in-times-2017-ep-4-4652-e44827.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-5-lost-love-in-times-2017-ep-5-4652-e44957.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-6-lost-love-in-times-2017-ep-6-4652-e44958.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-7-lost-love-in-times-2017-ep-7-4652-e45402.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-8-lost-love-in-times-2017-ep-8-4652-e45403.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-9-lost-love-in-times-2017-ep-9-4652-e45759.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-10-lost-love-in-times-2017-ep-10-4652-e45767.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-11-lost-love-in-times-2017-ep-11-4652-e45788.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-12-lost-love-in-times-2017-ep-12-4652-e45795.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-13-lost-love-in-times-2017-ep-13-4652-e46122.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-14-lost-love-in-times-2017-ep-14-4652-e46133.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-15-lost-love-in-times-2017-ep-15-4652-e46148.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-16-lost-love-in-times-2017-ep-16-4652-e46153.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-17-lost-love-in-times-2017-ep-17-4652-e46600.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-18-lost-love-in-times-2017-ep-18-4652-e46612.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-19-lost-love-in-times-2017-ep-19-4652-e46647.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-20-lost-love-in-times-2017-ep-20-4652-e46651.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-21-lost-love-in-times-2017-ep-21-4652-e46974.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-22-lost-love-in-times-2017-ep-22-4652-e46992.html|23 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-lost-love-in-times-2017-ep-23-4652-e47037.html|23 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-b-lost-love-in-times-2017-ep-23-b-4652-e47041.html|23 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-23-c-lost-love-in-times-2017-ep-23-c-4652-e47043.html|24 - a;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-lost-love-in-times-2017-ep-24-4652-e47044.html|24 - b;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-b-lost-love-in-times-2017-ep-24-b-4652-e47045.html|24 - c;http://banhtv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-tap-24-c-lost-love-in-times-2017-ep-24-c-4652-e47049.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017 [Ep 24 - Vietsub]]

Nội dung :

Phim Khi Nhà Vua Yêu​ lấy bối cảnh triều đại Goryeo, phim cổ trang The King Loves là câu chuyện về mối tình tay ba giữa Won (Im Si Wan) - một vị quân chủ trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng, Rin (Hong Jong Hyun) - người bạn từ thuở nhỏ của Won và một nữ nhi xinh đẹp tên San (Yoona). Dù chỉ vỏn vẹn 43 giây, teaser đầu tiên của The King Loves đã thể hiện khá rõ và ấn tượng về mối quan hệ giữa ba người họ.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-1-the-king-loves-2017-ep-1-5477-e43922.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-2-the-king-loves-2017-ep-2-5477-e44989.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-3-the-king-loves-2017-ep-3-5477-e45109.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-4-the-king-loves-2017-ep-4-5477-e45119.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-5-the-king-loves-2017-ep-5-5477-e45525.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-6-the-king-loves-2017-ep-6-5477-e45529.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-7-the-king-loves-2017-ep-7-5477-e45569.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-8-the-king-loves-2017-ep-8-5477-e45576.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-9-the-king-loves-2017-ep-9-5477-e45908.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-10-the-king-loves-2017-ep-10-5477-e45910.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-11-the-king-loves-2017-ep-11-5477-e45978.html|12 - a;http://banhtv.com/xem-phim/khi-nha-vua-yeu-tap-12-the-king-loves-2017-ep-12-5477-e45980.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Khi Nhà Vua Yêu - The King Loves 2017 [Tập 12]]

Nội dung :

Phim Trấn Hồn Nhai: Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-1-rakshasa-street-2017-ep-1-5608-e46012.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-2-rakshasa-street-2017-ep-2-5608-e46013.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-3-rakshasa-street-2017-ep-3-5608-e46027.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-4-rakshasa-street-2017-ep-4-5608-e46028.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-5-rakshasa-street-2017-ep-5-5608-e46060.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tran-hon-nhai-tap-6-rakshasa-street-2017-ep-6-5608-e46061.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2017) [Tập 6]]
Nội dung : 
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) kể về cuộc đời truyền kỳ của Tư Mã Ý (Ngô Tú Ba đóng), mở ra thời đại anh hùng hậu Tam Quốc. Y thời trẻ vốn là một thư sinh nhát gan nhưng vì mặt mũi gian ác hung tợn nên khi gặp phải Tào Tháo (Vu Hòa Vỹ) nên hai người đã kết duyên. Sau đó thì bị Tào Tháo ép làm quan, dấn thân vào cuộc tranh đấu giành đích tử của Tào gia. Tư Mã Ý sử dụng mưu lược giúp Tào Phi (Lý Thần) lần lượt thông qua thử thách của Tào Tháo, đưa hắn lên vị trí thế tử. Y dốc lòng dốc sức phò trợ Tào Phi trở thành minh chủ lập quốc, lập nên triều chính mới, giúp đỡ sĩ tộc, áp chế tông thất, cống hiến to lớn cho sự ổn định vững mạnh của nước Ngụy. Sau cuộc cân tài lục xuất Kỳ sơn thì Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng đã trở thành bạn tâm giao, rồi tại trận chiến gò Ngũ Trượng thì cuối cùng y đã đánh bại đối thủ mạnh nhất đời mình, nhưng y lại khóc lóc thảm thiết trước ván cờ đã định này. Vào những năm cuối đời, nước Ngụy rơi vào tình thế quân chủ trẻ tuổi thần tử vô dụng, ông lại âm thầm tích trữ lực lượng, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng một phát trúng đích , dẹp yên nội loạn nước Ngụy. Cả đời ông có thành tựu giữ nước an dân hiển hách vẻ vang, cũng đầy những mưu mẹo tính toán tàn nhẫn quyết tuyệt, công lao to lớn cùng mưu trí đứng nhất thiên hạ, ông đã đặt nền móng vững chắc cho thời yên bình sau loạn thế.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-1-the-advisors-alliance-2017-ep-1-5382-e41540.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-2-the-advisors-alliance-2017-ep-2-5382-e43453.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-3-the-advisors-alliance-2017-ep-3-5382-e43491.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-4-the-advisors-alliance-2017-ep-4-5382-e43494.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-5-the-advisors-alliance-2017-ep-5-5382-e43551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-6-the-advisors-alliance-2017-ep-6-5382-e43554.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-7-the-advisors-alliance-2017-ep-7-5382-e43625.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-8-the-advisors-alliance-2017-ep-8-5382-e43679.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-9-the-advisors-alliance-2017-ep-9-5382-e43682.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-10-the-advisors-alliance-2017-ep-10-5382-e43752.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-11-the-advisors-alliance-2017-ep-11-5382-e43755.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-12-the-advisors-alliance-2017-ep-12-5382-e43823.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-13-the-advisors-alliance-2017-ep-13-5382-e43826.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-14-the-advisors-alliance-2017-ep-14-5382-e43886.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-15-the-advisors-alliance-2017-ep-15-5382-e43889.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-16-the-advisors-alliance-2017-ep-16-5382-e43957.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-17-the-advisors-alliance-2017-ep-17-5382-e43958.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-18-the-advisors-alliance-2017-ep-18-5382-e43977.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-19-the-advisors-alliance-2017-ep-19-5382-e43979.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-20-the-advisors-alliance-2017-ep-20-5382-e44040.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-21-the-advisors-alliance-2017-ep-21-5382-e44097.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-22-the-advisors-alliance-2017-ep-22-5382-e44098.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-23-the-advisors-alliance-2017-ep-23-5382-e44146.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-24-the-advisors-alliance-2017-ep-24-5382-e44147.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-25-the-advisors-alliance-2017-ep-25-5382-e44201.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-26-the-advisors-alliance-2017-ep-26-5382-e44202.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-27-the-advisors-alliance-2017-ep-27-5382-e44255.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-28-the-advisors-alliance-2017-ep-28-5382-e44256.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-29-the-advisors-alliance-2017-ep-29-5382-e44302.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-30-the-advisors-alliance-2017-ep-30-5382-e44303.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-31-the-advisors-alliance-2017-ep-31-5382-e44364.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/quan-su-lien-minh-tap-32-the-advisors-alliance-2017-ep-32-5382-e44365.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) [Tập 32]]

Nội dung : 


Phim Hiệp Khách Hành  - Ode to Gallantry (2017) chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung nói về đại hiệp trẻ tuổi Thạch Phá Thiên hay còn gọi là Cẩu tạp chủng.

Trong lúc truy đuổi Huyền Thiết Lệnh, vợ chồng Thạch Thanh nhận được tin con trai mình gây họa lớn ở thành Tiêu Lăng. Lúc này, Huyền Thiết Lệnh rơi vào tay một tên ăn mày tên Cẩu Tạp Chủng, nhờ thế mà y trở thành người ủy thác của Tạ Yên Khách.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-1-ode-to-gallantry-2017-ep-1-5411-e43298.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-2-ode-to-gallantry-2017-ep-2-5411-e44475.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-3-ode-to-gallantry-2017-ep-3-5411-e44476.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-4-ode-to-gallantry-2017-ep-4-5411-e44477.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-5-ode-to-gallantry-2017-ep-5-5411-e44551.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-6-ode-to-gallantry-2017-ep-6-5411-e44552.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-7-ode-to-gallantry-2017-ep-7-5411-e44555.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-8-ode-to-gallantry-2017-ep-8-5411-e44556.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-9-ode-to-gallantry-2017-ep-9-5411-e44557.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-10-ode-to-gallantry-2017-ep-10-5411-e44624.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-11-ode-to-gallantry-2017-ep-11-5411-e44625.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-12-ode-to-gallantry-2017-ep-12-5411-e44626.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-13-ode-to-gallantry-2017-ep-13-5411-e44691.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-14-ode-to-gallantry-2017-ep-14-5411-e44692.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-15-ode-to-gallantry-2017-ep-15-5411-e44693.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-16-ode-to-gallantry-2017-ep-16-5411-e44830.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-17-ode-to-gallantry-2017-ep-17-5411-e44831.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-18-ode-to-gallantry-2017-ep-18-5411-e44832.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-19-ode-to-gallantry-2017-ep-19-5411-e44870.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-20-ode-to-gallantry-2017-ep-20-5411-e44871.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-21-ode-to-gallantry-2017-ep-21-5411-e44872.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-22-ode-to-gallantry-2017-ep-22-5411-e44917.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-23-ode-to-gallantry-2017-ep-23-5411-e44919.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-24-ode-to-gallantry-2017-ep-24-5411-e44920.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-25-ode-to-gallantry-2017-ep-25-5411-e44959.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-26-ode-to-gallantry-2017-ep-26-5411-e44960.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-27-ode-to-gallantry-2017-ep-27-5411-e44961.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-28-ode-to-gallantry-2017-ep-28-5411-e45012.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-29-ode-to-gallantry-2017-ep-29-5411-e45013.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-30-ode-to-gallantry-2017-ep-30-5411-e45014.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-31-ode-to-gallantry-2017-ep-31-5411-e45146.html|32 - End;http://banhtv.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-2017-tap-32-ode-to-gallantry-2017-ep-32-5411-e45147.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-1-7643_e74663.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-2-7643_e74700.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-3-7643_e74764.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-4-7643_e74765.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-5-7643_e74782.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-6-7643_e74783.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-7-7643_e74852.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-8-7643_e74853.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-9-7643_e74980.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-10-7643_e74988.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-11-7643_e74989.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-12-7643_e74991.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-13-7643_e75048.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-14-7643_e75049.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-15-7643_e75050.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-16-7643_e75137.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-17-7643_e75138.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-18-7643_e75139.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-19-7643_e75242.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-20-7643_e75243.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-21-7643_e75245.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-22-7643_e75357.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-23-7643_e75368.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-24-7643_e75369.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-25-7643_e75423.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-26-7643_e75425.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-27-7643_e75426.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-28-7643_e75740.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-29-7643_e75741.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-30-7643_e75742.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-31-7643_e76033.html|32 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/hiep-khach-hanh-ode-to-gallantry-2017-tap-32-7643_e76034.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Hiệp Khách Hành - Ode to Gallantry (2017) [Tập 32-End]]

Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils (2003) là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước và môn phái khác nhau: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Với tác phẩm này, Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân – quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước. Chuyện xảy ra vào thời Bắc Tống và cũng bao gồm các nước Đại Lý, Khiết Đan, Thổ Phồn và Tây Hạ.

[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-1-94_e2433.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-2-94_e2434.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-3-94_e2435.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-4-94_e2436.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-5-94_e2437.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-6-94_e2438.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-7-94_e2439.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-8-94_e2440.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-9-94_e2441.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-10-94_e2442.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-11-94_e2443.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-12-94_e2444.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-13-94_e2445.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-14-94_e2446.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-15-94_e2447.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-16-94_e2448.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-17-94_e2449.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-18-94_e2450.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-19-94_e2451.html|20;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-20-94_e2452.html|21;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-21-94_e2453.html|22;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-22-94_e2454.html|23;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-23-94_e2455.html|24;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-24-94_e2456.html|25;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-25-94_e2457.html|26;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-26-94_e2458.html|27;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-27-94_e2459.html|28;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-28-94_e2460.html|29;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-29-94_e2461.html|30;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-30-94_e2462.html|31;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-31-94_e2463.html|32;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-32-94_e2464.html|33;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-33-94_e2465.html|34;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-34-94_e2466.html|35;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-35-94_e2467.html|36;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-36-94_e2468.html|37;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-37-94_e2469.html|38;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-38-94_e2470.html|39;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-39-94_e2471.html|40 - End;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-40-94_e2472.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils (2003)]
Mặt Nạ Quân Vương
Ruler: Master Of The Mask 2017

Quốc gia: Hàn Quốc 
Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn: Noh Do-cheol
Diễn viên: Yoo Seung Ho, Kim So Hyun

Phim Mặt Nạ Quân Vương, Ruler: Master Of The Mask là dự án cổ trang được đầu tư kỹ lưỡng của đài truyền hình quốc gia MBC. Phim kể về hành trình cam go của thái tử Lee Sun (Yoo Seung Ho) nhằm phá tan tham vọng tư hữu hoá vùng biển Joseon của nhóm thương gia quý tộc Pyunsoo hwe. Dân chúng lầm than, chính trị rối ren, vị thái tử trẻ này trở thành niềm hy vọng cuối cùng của toàn dân nhưng cũng gặp nhiều hiểm nguy đến tính mạng. Trong khi đó, Ga Eun (Kim So Hyun) là nữ tử báo thù, chủ động tiếp cận Lee Sun để đòi nợ máu cho cha mình, sau đó lại bị cuốn vào kế hoạch của thái tử và đồng hành cùng người cho đến lúc lên ngôi. Ngoài ra, trong nhân gian có một người đàn ông khác cũng tên Lee Sun (Kim Myung Soo) nhưng mang thân phận thường dân. Anh ta đầu quân cho thái tử, đồng thời trở thành cánh tay trợ lực trong kế hoạch của người, không quản hy sinh để mang mặt nạ quân chủ, bảo vệ sự sống còn cho thái tử.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-1-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-1-5199-e41099.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-2-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-2-5199-e41114.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-3-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-3-5199-e41159.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-4-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-4-5199-e41168.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-5-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-5-5199-e41456.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-6-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-6-5199-e41458.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-7-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-7-5199-e41520.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-8-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-8-5199-e41524.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-9-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-9-5199-e41546.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-10-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-10-5199-e41896.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-11-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-11-5199-e41918.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-12-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-12-5199-e41941.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-13-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-13-5199-e41962.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-14-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-14-5199-e42323.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-15-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-15-5199-e42346.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-16-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-16-5199-e42351.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-17-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-17-5199-e42629.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-18-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-18-5199-e42634.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-19-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-19-5199-e42677.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-20-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-20-5199-e42686.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-21-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-21-5199-e43031.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-22-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-22-5199-e43039.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-23-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-23-5199-e43101.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-24-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-24-5199-e43106.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-25-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-25-5199-e43419.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-26-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-26-5199-e43434.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-27-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-27-5199-e43462.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-28-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-28-5199-e43468.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-29-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-29-5199-e43856.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-30-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-30-5199-e43862.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-31-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-31-5199-e43928.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-32-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-32-5199-e43932.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-33-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-33-5199-e44226.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-34-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-34-5199-e44230.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-35-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-35-5199-e44276.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/mat-na-quan-vuong-tap-36-ruler-master-of-the-mask-2017-ep-36-5199-e44281.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Mặt Nạ Quân Vương - Ruler: Master of the Mask 2017 [Tập 35]]
7 Ngày Làm Vương Hậu
Seven Day Queen (2017)

Quốc gia : Hàn Quốc
Thể loại : Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm
Diễn viên : Do Ji Won, Lee Dong Gun, Park Min Young, Son Eun Seo, Chansung
Đạo diễn : Lee Jung Sub


Nội dung : Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu được xây dựng dựa trên mối tình có thật giữa Triều Tiên Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu, vị Trung điện có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Joseon với chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Đoan Kính Vương hậu (Park Min Young) là con gái của viên quan quyền lực nhất lúc bấy giờ và được Quốc vương hết sức tin tưởng. Ước mơ được sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc và kết hôn với người đàn ông mình yêu thương, thế nhưng cuối cùng, Đoan Kính Vương hậu lại để mình rơi vào một mối tình chính trị đầy bất hạnh. Yeon Woo Jin thủ vai Triều Tiên Trung Tông, trong khi nhân vật mà Lee Dong Gun đảm nhận sẽ là Yên Sơn Quân. Sau khi Yên Sơn Quân bị phế truất, Trung Tông lên ngôi và mang trong mình tham vọng trở thành một vị quân chủ kiệt xuất. Đi theo Yên Sơn Quân và không ủng hộ Quốc vương mới, cha của Đoan Kính Vương hậu đã đem quân nổi loạn nhưng thất bại. Cũng chính vì điều đó mà con gái của ông đã bị thoái vị chỉ sau một tuần lễ.


[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-1-seven-day-queen-2017-ep-1-5314-e42332.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-2-seven-day-queen-2017-ep-2-5314-e42358.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-3-seven-day-queen-2017-ep-3-5314-e42644.html|Tập 4 - a;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-4-seven-day-queen-2017-ep-4-5314-e42695.html|Tập 4 - b;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-4-b-seven-day-queen-2017-ep-4-b-5314-e42696.html|Tập 4 - c;http://banhtv.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-tap-4-c-seven-day-queen-2017-ep-4-c-5314-e42697.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-1-7387_e71369.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-2-7387_e71384.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-3-7387_e71385.html|4 - a;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-4-7387_e71422.html|4 - b;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-4---b-7387_e71921.html|4 - c;http://phimbathu.com/xem-phim/7-ngay-lam-vuong-hau-seven-day-queen-2017-tap-4---c-7387_e71922.html|

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net 7 Ngày Làm Vương Hậu - Seven Day Queen (2017)]
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện 
Princess Agents (2017)

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện là câu chuyện xảy ra vào thời Tây Ngụy. Nữ chính của tác phẩm là Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều đã vươn lên thành nữ tướng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo. Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hình tượng ngọt ngào, đáng yêu quen thuộc để hóa thân thành "nữ cường nhân" của thời cổ đại. Đây cũng được đánh giá là vai diễn đột phá của Triệu Lệ Dĩnh.

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-1-princess-agents-2017-ep-1-5090-e39906.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-2-princess-agents-2017-ep-2-5090-e42547.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-3-princess-agents-2017-ep-3-5090-e42555.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-4-princess-agents-2017-ep-4-5090-e42556.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-5-princess-agents-2017-ep-5-5090-e42557.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-6-princess-agents-2017-ep-6-5090-e42651.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-7-princess-agents-2017-ep-7-5090-e42662.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-8-princess-agents-2017-ep-8-5090-e42701.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-9-princess-agents-2017-ep-9-5090-e42664.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-10-princess-agents-2017-ep-10-5090-e42937.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-11-princess-agents-2017-ep-11-5090-e42721.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-12-princess-agents-2017-ep-12-5090-e42722.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-13-princess-agents-2017-ep-13-5090-e43003.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-14-princess-agents-2017-ep-14-5090-e42724.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-15-princess-agents-2017-ep-15-5090-e43071.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-16-princess-agents-2017-ep-16-5090-e43072.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-17-princess-agents-2017-ep-17-5090-e43073.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-18-princess-agents-2017-ep-18-5090-e43074.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-19-princess-agents-2017-ep-19-5090-e43075.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-20-princess-agents-2017-ep-20-5090-e43076.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-21-princess-agents-2017-ep-21-5090-e43077.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-22-princess-agents-2017-ep-22-5090-e43078.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-23-princess-agents-2017-ep-23-5090-e43079.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-24-princess-agents-2017-ep-24-5090-e43292.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-25-princess-agents-2017-ep-25-5090-e43293.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-26-princess-agents-2017-ep-26-5090-e43740.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-27-princess-agents-2017-ep-27-5090-e43295.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-28-princess-agents-2017-ep-28-5090-e43296.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-29-princess-agents-2017-ep-29-5090-e43297.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-30-princess-agents-2017-ep-30-5090-e43819.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-31-princess-agents-2017-ep-31-5090-e43832.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-32-princess-agents-2017-ep-32-5090-e43833.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-33-princess-agents-2017-ep-33-5090-e43834.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-34-princess-agents-2017-ep-34-5090-e43835.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-35-princess-agents-2017-ep-35-5090-e44137.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-36-princess-agents-2017-ep-36-5090-e44138.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-37-princess-agents-2017-ep-37-5090-e44222.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-38-princess-agents-2017-ep-38-5090-e44243.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-39-princess-agents-2017-ep-39-5090-e44274.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-40-princess-agents-2017-ep-40-5090-e44293.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-41-princess-agents-2017-ep-41-5090-e44294.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-42-princess-agents-2017-ep-42-5090-e44295.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-43-princess-agents-2017-ep-43-5090-e44627.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-44-princess-agents-2017-ep-44-5090-e44628.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-45-princess-agents-2017-ep-45-5090-e44689.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-46-princess-agents-2017-ep-46-5090-e44690.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-47-princess-agents-2017-ep-47-5090-e44749.html|48;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-48-princess-agents-2017-ep-48-5090-e44750.html|49;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-49-princess-agents-2017-ep-49-5090-e44824.html|50;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-50-princess-agents-2017-ep-50-5090-e44825.html|51;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-51-princess-agents-2017-ep-51-5090-e45015.html|52;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-52-princess-agents-2017-ep-52-5090-e45016.html|53;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-53-princess-agents-2017-ep-53-5090-e45320.html|54;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-54-princess-agents-2017-ep-54-5090-e45334.html|55;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-55-princess-agents-2017-ep-55-5090-e45370.html|56;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-56-princess-agents-2017-ep-56-5090-e45385.html|57;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-57-princess-agents-2017-ep-57-5090-e45404.html|58;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-58-princess-agents-2017-ep-58-5090-e45405.html|59;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-59-princess-agents-2017-ep-59-5090-e45562.html|60;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-60-princess-agents-2017-ep-60-5090-e45583.html|61;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-61-princess-agents-2017-ep-61-5090-e45626.html|62;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-62-princess-agents-2017-ep-62-5090-e45642.html|63;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-63-princess-agents-2017-ep-63-5090-e45734.html|64;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-64-princess-agents-2017-ep-64-5090-e45752.html|65;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-65-princess-agents-2017-ep-65-5090-e45866.html|66;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-66-princess-agents-2017-ep-66-5090-e45907.html|67 - End;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-67-princess-agents-2017-ep-67-5090-e45986.html|Trực Tiếp;http://banhtv.com/xem-phim/so-kieu-truyen-tap-truc-tiep-princess-agents-2017-ep-truc-tiep-5090-e45319.html|

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Sở Kiều Truyện - Princess Agents (2017) [Tập 67 - End]]
PHONG THẦN BẢNG TRUYỀN KỲ
League of Gods (2016)

Thể loại:Phim Thần Thoại, Phim Kiếm hiệp
Quốc gia:Trung Quốc
Đạo diễn:Hướng Hoa Cường
Diễn viên:Lý Liên Kiệt, Hướng Tá, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy
Năm:2016
Ngôn ngữ:Thuyết minh+Phụ đề Việt
Công ty SX:Hãng phim Bona

Bộ phim Phong Thần Truyền Kỳ tóm tắt chuyện đời của Tô Đát Kỷ từ nguyên tác phong thần diễn nghĩa, trực tiếp đi sâu vào cuộc chiến truyền kỳ của tam giới gồm người, tiên và yêu ma. Trong đó có nhân vật lịch sử nổi tiếng là Tô Đát Kỷ trở thành kẻ cầm đầu của tà phái trong cuộc chiến này. Trong phim, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) vừa dùng nhan sắc khống chế Trụ Vương, ả còn dùng ma thuật làm nên cuộc chiến sinh tử với phe của Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt), Lôi Chấn Tử (Hướng Tả), Dương Tiễn hay Nhị Lang Thần (Huỳnh Hiểu Minh) và Na Tra (Văn Chương).

Bối cảnh phim đã đưa người xem trở lại triều đại nhà Thương Mạt cách đây 3.000 năm trước. Trong đó, hôn quân Trụ Vương (Lương Gia Huy) bị yêu nữ Đát Kỷ mê hoặc, ả còn hợp lực cùng Thân Công Báo (Cổ Thiên Lạc) triệu tập các thế lực hắc ám tạo ra Hắc Long diệt trừ thế giới. Sự tung hoành của bè phái Đát Kỷ khiến dân chúng điêu linh, thế gian nhiễu nhương cực khổ. Trước tình thế nguy bách trên cần có người ra tay chặn đứng hôn quân Trụ Vương ngu muội rắp tâm diệt thế.

Nhân vật này chính trong phim là Khương Tử Nha, ông lệnh cho Lôi Chấn Tử, Na Tra và Dương Tiễn dốc tâm tìm thanh quang minh kiếm có khả năng diệt trừ yêu ma, đồng thời hiệp lực cùng Võ Vương tiến quân đánh phá kinh đô Triều Ca (kinh đô của nhà Thương).


[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/phim-phong-than-bang-truyen-ky-league-of-gods-2016-2534|1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-phong-than-bang-truyen-ky-league-of-gods-2016-3977|1;http://banhtv.com/xem-phim/phong-than-bang-truyen-ky-league-of-gods-2016-2607.html|1;http://phimnhanh.com/xem-phim/phong-than-bang-truyen-ky-league-of-gods-2016#xem|HD;http://phimmoi.net/1KLu4Zrm3RZ-5oRZGtxTTNS2tNzZKTmM|SD;http://phimmoi.net/9wTo5mfbCDF77JK3RZGZoZFF4OFhTV7JKc|HDTS;http://phimmoi.net/9ljNRijkBERMmxmR3RZ1YN7JKpqMlU|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Phong Thần Bảng Truyền Kỳ - League of Gods (2016)]

Cẩm Tú Vị Ương

The Princess Wei Young (2016)
HD Phụ đề Full 54 tập
Đạo diễn: Lý Tuệ Châu
Diễn viên: Mao Hiểu ĐồngĐường YênLa TấnNgô Kiến HàoLý Tâm NgãiLương Chấn LuânHà Minh HànLưu Tích MinhBành Đậu Đậu
Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Đông Phương TVBắc Kinh TV
Năm sản xuất: 2016
Giữa thời Nam Bắc triều, quần hùng tranh đoạt, khói lửa khắp nơi, chiến sự diễn ra không ngừng. Cô gái xuất thân trong hoàng tộc Bắc kinh-Tâm Nhi vốn là một công chúa có tính tình vô ưu, ngây thơ lương thiện, nhận được sự yêu thương che chở của vạn người.
Tưởng Nam nguyên soái Bắc Ngụy vì muốn lập chiến công, lừa gạt binh quyền đích thân xuất chinh dẫn đến Bắc kinh trong một đêm máu chảy thành sông, khiến cho Phùng Tâm Nhi từ thiên chi kiêu nữ lại bị lưu lạc dị quốc, được con gái thứ bị vứt bỏ của phủ Thái phó Bắc Ngụy - Lý Vị Ương vô tình cứu mạng, sau đó lại vì bảo vệ Tâm Nhi mà bị truy binh giết hại.
Tâm Nhi bất đắc dĩ lấy tên của Lý Vị Ương mà trở lại phủ Thái phó dũng cảm tiếp tục sống sót, mang trên vai vận mệnh gian nan của hai cô gái. Trở về phủ Thái phó, Phùng Tâm Nhi trong thân phận của Lý Vị Ương mà đấu trí đấu dũng với kẻ thù là nhất đại gia tộc họ Tưởng, đồng thời vô tình dính vào ân oán tình thù của hoàng tử Bắc Ngụy.

[id]1;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-1| 2;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-2| 3;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-3| 4;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-4| 5;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-5| 6;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-6| 7;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-7| 8;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-8| 9;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-9| 10;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-10| 11;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-11| 12;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-12| 13;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-13| 14;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-14| 15;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-15| 16;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-16| 17;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-17| 18;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-18| 19;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-19| 20;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-20| 21;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-21| 22;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-22| 23;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-23| 24;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-24| 25;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-25| 26;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-26| 27;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-27| 28;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-28| 29;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-29| 30;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-30| 31;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-31| 32;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-32| 33;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-33| 34;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-34| 35;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-35| 36;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-36| 37;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-37| 38;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-38| 39;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-39| 40;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-40| 41;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-41| 42;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-42| 43;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-43| 44;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-44| 45;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-45| 46;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-46|47;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-47|48;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-48|49;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-49|50;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-50|51;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-51|52;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-52|53;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-53|54-End;http://mphim.net/xem-phim/cam-tu-vi-uong-the-princess-wei-young-2016.html/tap-54-End|Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Cẩm Tú Vị Ương - The Princess Wei Young (2016)]
CÔNG CHÚA TRẮNG
The White Princess (2017)

Diễn viên: Jodie Comer, Jacob Collins-Levy, Chris Barnicoat, Rebecca Benson, Mark Anthony Games, Ian Massey, Jacob Collins-Levy, Chris Barnicoat
Thể loại: Phim tâm lý, Phim hành động
Thời lượng: 45 phút / tập
Năm xuất bản: 2017
Quốc gia: Mỹ

Phim Công Chúa Trắng - Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ Philippa Gregory, The White Princess là câu chuyện về quyền lực, phân chia chính trị, gia đình, tình yêu và sự phản bội. The White Princess có thể xem là phần tiếp nối của Mini Serie The White Queen cùng đài Starz khi được lấy bối cảnh chỉ 3 ngày sau khi câu chuyện trong bộ phim này kết thúc. The White Queen được sản xuất năm 2013, gồm 10 tập và nhận 3 đề cử Quả Cầu Vàng, nếu các bạn yêu thích lịch sử nước Anh nên xem phim này, cũng coi như lấy đà để bắt đầu với The White Princess. Câu chuyện bắt đầu vào một trong những thời kì hỗn mang nhất của chính trị Anh Quốc, Cuộc Chiến Tranh Hoa Hồng sắp kết thúc. Vua Richard III bị đánh bại dưới tay Bá tước xứ Richmond Henry Tudor, một người thừa kế của nhà Lancaster sau đó đã thành lập nên nhà Tudor cai trị nước Anh. Henry Tudor trở thành Vua Henry VII (Jacob Collins-Levy) và đã kết hôn với Lizzie, con gái của The White Queen, một nàng công chúa từ nhà York và là người yêu cũ của vua Richard III. Cuộc hôn nhân hỗn loạn giữa nàng Elizabeth nhà York (Lizzie) và Vua Henry VII chính thức đánh dấu sự kết thúc của Cuộc Chiến Tranh Hoa Hồng, nhưng trận chiến thật sự đối với ngai vàng vẫn còn rất dài.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-1-7052_e68102_HD3.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-2-7052_e68419.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-3-7052_e68861.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-4-7052_e69308.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-5-7052_e69902.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/phim-cong-chua-trang-the-white-princess-2017-4906|2;http://bilutv.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-2-4906_e52551.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-3-4906_e53305.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-4-4906_e54028.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/cong-chua-trang-the-white-princess-2017-tap-5-4906_e54994.html|
Phim2k.net Công Chúa Trắng - The White Princess (2017)]
HỌA TÂM SƯ 
Painted Heart (2017)

Diễn viên: Hùng Tử Kỳ, Bảo Thiên Kỳ, Lý Tuấn Thần, Chúc Tự Đan
Thể loại: Phim tâm lý, Phim võ thuật, Phim cổ trang
Thời lượng: 35 phút / tập
Năm xuất bản: 2017
Quốc gia: Trung Quốc

Nội dung Phim Hoạ Tâm Sư :  Linh Hoan là một họa tâm sư, vì một biến cố mà đến Thương Thành. Sau khi đến Thương Thành lại được Ninh Vi Ngọc và Tư Mã Không Không của tiệm thuốc trung y cứu giúp. Ba người lại đến Lục Trạch, tại đây ba người lại quen biết đại tiểu thư Lục Tiểu Mạn và vệ đạo sỹ Cửu Tư. Cuối cùng năm người tham gia cuộc hành trình cùng nhau hóa giải chấp niệm và u sầu của con người. Trải qua một chuỗi các câu chuyện về tình thân, tình yêu và tình ban trên thế gian, cuối cùng bọn họ nhận ra rằng : trên đời này, chỉ có trái tim trong sạch mới là chính đạo, tà ma ngoại đạo cuối cùng sẽ bị chính nghĩa đánh bại.

Tình cảm của hai người Linh Hoan và Ninh Vu Ngọc cũng dần dần sâu đậm, bọn họ cũng dần dần phát hiện, thế giới bọn họ đang sống chỉ là một ma kính, mà kẻ đứng đằng sau lại là hai yêu thú chuyển thế Ninh Vi Ngọc và Tư Mã Không Không. Cuối cùng, để người cuả thế gian thức tỉnh, không trầm luân tron mộng ảnh, bọn họ chọn cách tự đánh thức bản thân, đánh thức thế giới này.

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-1-painted-heart-2017-ep-1-5112-e40128.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-2-painted-heart-2017-ep-2-5112-e40130.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-3-painted-heart-2017-ep-3-5112-e40320.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-4-painted-heart-2017-ep-4-5112-e40511.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-5-painted-heart-2017-ep-5-5112-e40830.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-6-painted-heart-2017-ep-6-5112-e40926.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-7-painted-heart-2017-ep-7-5112-e41204.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-8-painted-heart-2017-ep-8-5112-e41205.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-9-painted-heart-2017-ep-9-5112-e41206.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-10-painted-heart-2017-ep-10-5112-e41207.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-11-painted-heart-2017-ep-11-5112-e41579.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-12-painted-heart-2017-ep-12-5112-e41624.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-13-painted-heart-2017-ep-13-5112-e41721.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-14-painted-heart-2017-ep-14-5112-e42115.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-15-painted-heart-2017-ep-15-5112-e42167.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-16-painted-heart-2017-ep-16-5112-e42166.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-17-painted-heart-2017-ep-17-5112-e42519.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/hoa-tam-su-tap-18-painted-heart-2017-ep-18-5112-e42542.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-1-7101_e68470.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-2-7101_e68471.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-3-7101_e68760.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-4-7101_e68815.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-5-7101_e69110.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-6-7101_e69124.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-7-7101_e69235.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-8-7101_e69657.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-9-7101_e69658.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-10-7101_e69659.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-11-7101_e69660.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-12-7101_e70214.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-13-7101_e70316.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-14-7101_e70485.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-15-7101_e70877.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-16-7101_e70888.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-17-7101_e70889.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-18-7101_e71648.html|19 - Preview;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-tam-su-painted-heart-2017-tap-19-7101_e71649.html|

Phim2k.net HỌA TÂM SƯ - Painted Heart (2017)]
Phim Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 lấy bối cảnh vào thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam. Dương Khang thì lại ham mê phú quý, nhận giặc làm cha. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa gặp mặt mà như cố nhân, đôi bên đem lòng ái mộ, nhưng vì hôn ước với Hoa Tranh và sự phản đối của Giang Nam thất quái mà tình cảm của hai người gặp nhiều trắc trở...
Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Năm sx : 2017
Quốc gia : Trung Quốc
Thể loại : Kiếm hiệp, cổ trang
Diễn viên: Lý Tông Hàn, Tằng Lê, Lý Nhất Đồng, Dương Húc Văn, Lưu Trí Dương, Mạnh Tử Nghĩa[id]01;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-1-3350_e36458_HD3.html| 02;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-2-3350_e39974_HD3.html| 03;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-3-3350_e40002_HD3.html| 04;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-4-3350_e40003_HD3.html| 05;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-5-3350_e40099_HD3.html| 06;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-6-3350_e40100_HD3.html| 07;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-7-3350_e40460_HD3.html| 08;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-8-3350_e40461_HD3.html| 09;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-9-3350_e40462_HD3.html| 10;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-10-3350_e40807_HD3.html| 11;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-11-3350_e40808_HD3.html| 12;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-12-3350_e40809_HD3.html| 13;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-13-3350_e40810_HD3.html| 14;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-14-3350_e40811_HD3.html| 15;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-15-3350_e40812_HD3.html| 16;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-16-3350_e40879_HD3.html| 17;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-17-3350_e40880_HD3.html| 18;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-18-3350_e40945_HD3.html| 19;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-19-3350_e40946_HD3.html| 20;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-20-3350_e41171_HD3.html| 21;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-21-3350_e41339_HD3.html| 22;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-22-3350_e41340_HD3.html| 23;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-23-3350_e41341_HD3.html| 24;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-24-3350_e41884_HD3.html| 25;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-25-3350_e41889_HD3.html| 26;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-26-3350_e41920_HD3.html| 27;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-27-3350_e41932_HD3.html| 28;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-28-3350_e42237_HD3.html| 29;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-29-3350_e42238_HD3.html| 30;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-30-3350_e42325_HD3.html| 31;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-31-3350_e42326_HD3.html| 32;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-32-3350_e42652_HD3.html| 33;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-33-3350_e42653_HD3.html| 34;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-34-3350_e42724_HD3.html| 35;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-35-3350_e42730_HD3.html| 36;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-36-3350_e43133_HD3.html| 37;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-37-3350_e43191_HD3.html| 38;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-38-3350_e43134_HD3.html| 39;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-39-3350_e43180_HD3.html| 40;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-40-3350_e43552_HD3.html| 41;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-41-3350_e43630_HD3.html| 42;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-42-3350_e43554_HD3.html| 43;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-43-3350_e43635_HD3.html| 44;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-44-3350_e44392_HD3.html| 45;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-45-3350_e44393_HD3.html| 46;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-46-3350_e44725_HD3.html| 47;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-47-3350_e45951_HD3.html| 48;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-48-3350_e45956_HD3.html| 49;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-49-3350_e47419_HD3.html| 50;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-50-3350_e46133_HD3.html| 51;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-51-3350_e47622_HD3.html| 52;http://bilutv.com/xem-phim/tan-anh-hung-xa-dieu-2017-legend-of-the-condor-heroes-2017-tap-52-3350_e47627_HD3.html|[/id]
Phim2k.net Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017]

TRU TIÊN: THANH VÂN CHÍ

Cậu bé Trương Tiểu Phàm xuất thân từ Thảo Miếu thôn, vì cứu giúp Phổ Trí thần tăng của Thiên Âm tự mà toàn thôn gặp họa diệt vong. Trương Tiểu Phàm mồ côi cùng người bạn Lâm Kinh Vũ đầu nhập Thanh Vân môn. Lâm Kinh Vũ thuộc Long Thủ phong do Thương Tùng đạo nhân quản lý, còn Trương Tiểu Phàm phân về Đại Trúc phong do Điền Bất Dịch quản lý. Tiểu Phàm trong người mang Phệ Huyết châu là vật mang tà khí cực lớn, đêm ngày bị dày vò tâm trí. Tại đỉnh Đại Trúc, Tiểu Phàm ngày ngày vui vẻ nấu cơm, không ngờ vô tình lại bắt được thần khí luyện huyết Phệ Hồn, còn thầm mến cô bé hoạt bát đáng yêu Điền Linh Nhi.

5 năm sau, Tiểu Phàm tham dự đại hội tỷ võ 7 chi phái của Thanh Vân môn, quen biết đồng môn Lục Tuyết kỳ và Tằng thư thư, tài nghệ trấn áp quần hùng, vào đến vòng tứ kết (tứ cường). Sau đó Tiểu Phàm cùng Tuyết Kỳ xuống núi, gặp gỡ Quỷ vương tông Bích Dao, thiếu nữ Tiểu Hoàn, ...Quay về Thanh Vân môn, chưởng môn Thanh Vân môn Đạo Huyền nghi ngờ thân phận thật sự của Tiểu Phàm. Tuyết Kỳ vì muốn bảo vệ Tiểu Phàm, giúp anh giải oan nên đã rời khỏi Thanh Vân môn, Bích Dao cũng vì Tiểu Phàm mà chống lại Tru tiên kiếm ...

10 năm sau, giang hồ loạn lạc, không còn nữa một Trương Tiểu Phàm bình dị tự ti, thay vào đó là Phó tông chủ Quỷ vương tông Quỷ Lệ, biểu hiện lạnh lùng vô tình, tài nghệ cực cao, giang hồ gọi tên Huyết công tử, cùng Diệu công tử Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái và Độc công tử Tần Vô Viêm của Vạn Độc môn xưng danh Ma giáo tam công tử. Từ lúc Tru tiên kiếm hạ, Bích Dao chìm trong hôn mê không tỉnh, Quỷ Lệ ôm tâm niệm duy nhất là cứu tỉnh Bích Dao...[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-1-2658_e14723.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-2-2658_e36772.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-3-2658_e36828.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-4-2658_e36872.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-5-2658_e36929.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-6-2658_e36956.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-7-2658_e37516.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-8-2658_e37583.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-9-2658_e37590.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-10-2658_e37746.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-11-2658_e37748.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-12-2658_e37801.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-13-2658_e38634.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-14-2658_e38699.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-15-2658_e38704.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-16-2658_e39090.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-17-2658_e39091.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-18-2658_e39092.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-19-2658_e39158.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-20-2658_e39226.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-21-2658_e39353.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-22-2658_e39713.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-23-2658_e40501.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-24-2658_e39908.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-25-2658_e40498.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-26-2658_e40625.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-27-2658_e40742.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-28-2658_e40852.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-29-2658_e41563.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-30-2658_e41723.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-31-2658_e41763.html|32;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-32-2658_e41907.html|33;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-33-2658_e42538.html|34;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-34-2658_e42584.html|35;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-35-2658_e42739.html|36;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-36-2658_e43087.html|37;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-37-2658_e44154.html|38;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-38-2658_e44224.html|39;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-39-2658_e44288.html|40;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-40-2658_e44351.html|41;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-41-2658_e44630.html|42;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-42-2658_e44819.html|43;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-43-2658_e44930.html|44;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-44-2658_e45133.html|45;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-45-2658_e45873.html|46;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-46-2658_e45921.html|47;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-47-2658_e46019.html|48;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-48-2658_e46091.html|49;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-49-2658_e46393.html|50;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-50-2658_e46443.html|51;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-51-2658_e46549.html|52;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-52-2658_e46625.html|53;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-53-2658_e46898.html|54;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-54-2658_e46971.html|55 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-55-2658_e47023.html|OST  - Thời Quang Bút Mặc;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-ost-2658_e47088.html|OST - Phù Tru;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-ost-2658_e48138.html|100 - OST;http://phimbathu.com/xem-phim/tru-tien---thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-100-2658_e39064.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-1-694_e7362.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-2-694_e25858.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-3-694_e25871.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-4-694_e25872.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-5-694_e25898.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-6-694_e26085.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-7-694_e26087.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-8-694_e26562.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-9-694_e27543.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-10-694_e27547.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-11-694_e27798.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-12-694_e27814.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-13-694_e28321.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-14-694_e28760.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-15-694_e28857.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-16-694_e29389.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-17-694_e29502.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-18-694_e29665.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-19-694_e29781.html|20;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-20-694_e31138.html|21;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-21-694_e31461.html|22;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-22-694_e31603.html|23;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-23-694_e31653.html|24;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-24-694_e31778.html|25;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-25-694_e32288.html|26;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-26-694_e32335.html|27;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-27-694_e32464.html|28;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-28-694_e32465.html|29;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-29-694_e33058.html|30;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-30-694_e33173.html|31;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-31-694_e33303.html|32;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-32-694_e33554.html|33;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-33-694_e34012.html|34;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-34-694_e34074.html|35;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-35-694_e34126.html|36;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-36-694_e34168.html|37;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-37-694_e34405.html|38;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-38-694_e34428.html|39;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-39-694_e34665.html|40;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-40-694_e34683.html|41;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-41-694_e34816.html|42;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-42-694_e34833.html|43;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-43-694_e34909.html|44;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-44-694_e35088.html|45;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-45-694_e35089.html|46;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-46-694_e35114.html|47;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-47-694_e35193.html|48;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-48-694_e35194.html|49;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-49-694_e35273.html|50;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-50-694_e35297.html|51;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-51-694_e35290.html|52;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-52-694_e35291.html|53;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-53-694_e35443.html|54;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-54-694_e35464.html|55 - Hết phần 1;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-55-694_e35674.html|56;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-56-694_e35675.html|57;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-57-694_e35714.html|58;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-58-694_e35744.html|59;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-59-694_e36386.html|60;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-60-694_e38087.html|61;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-61-694_e38088.html|62;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-62-694_e38089.html|63;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-63-694_e38090.html|64;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-64-694_e36488.html|65;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-65-694_e39280.html|66;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-66-694_e39288.html|67;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-67-694_e39302.html|68;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-68-694_e39314.html|69;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-69-694_e39315.html|70;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-70-694_e39742.html|71;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-71-694_e40159.html|72;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-72-694_e40163.html|73 - Hết phần 2;http://bilutv.com/xem-phim/tru-tien-thanh-van-chi-quyet-chien-thanh-van-2016-tap-73-694_e40180.html|[/id]
Phim2k.net Tru Tiên : Thanh Vân Chí - Quyết Chiến Thanh Vân (2016)[End - 73]]