Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status

Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca, 9 Songs of the Moving Heavens 2016 

Phim Tần Thời Minh Nguyệt Thiên Hành Cửu Ca sản xuất năm 2016 nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thời thiếu niên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật khác. Bối cảnh diễn ra trước phần chính Tần Thời Minh Nguyệt và phần ngoại truyện Không Sơn Điểu Ngữ. Các bạn có thể xem các phần khác trong series Tần Thời Minh Nguyệt tại đây

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-1-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-1-5311-e42230.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-2-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-2-5311-e42231.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-3-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-3-5311-e42232.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-4-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-4-5311-e42233.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-5-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-5-5311-e42234.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-6-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-6-5311-e42235.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-7-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-7-5311-e42236.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-8-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-8-5311-e42237.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-9-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-9-5311-e42238.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-10-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-10-5311-e42239.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-11-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-11-5311-e42240.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-12-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-12-5311-e42241.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-13-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-13-5311-e42242.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-14-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-14-5311-e42243.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-15-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-15-5311-e42244.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-16-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-16-5311-e42245.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-19-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-19-5311-e42246.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-20-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-20-5311-e42247.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-21-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-21-5311-e42248.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-22-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-22-5311-e42249.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-23-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-23-5311-e42250.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-24-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-24-5311-e42251.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-25-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-25-5311-e42252.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-26-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-26-5311-e42253.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-27-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-27-5311-e42254.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-28-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-28-5311-e42255.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-29-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-29-5311-e42256.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-30-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-30-5311-e42257.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-31-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-31-5311-e42258.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-32-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-32-5311-e42259.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-1-2877_e18388.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-2-2877_e18389.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-3-2877_e18390.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-4-2877_e18391.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-5-2877_e19916.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-6-2877_e22155.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-7-2877_e24337.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-8-2877_e27749.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-9-2877_e31543.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-10-2877_e34010.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-11-2877_e35554.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-12-2877_e37784.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-13-2877_e37783.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-14-2877_e39389.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-15-2877_e41084.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-16-2877_e43154.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-17-2877_e47109.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-18-2877_e46101.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-19-2877_e48268.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-20-2877_e50550.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-21-2877_e54036.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-22-2877_e55407.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-23-2877_e58074.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-24-2877_e61117.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-25-2877_e67775.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-26-2877_e67776.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-27-2877_e67777.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-28-2877_e67778.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-29-2877_e67779.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-30-2877_e70844.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-31-2877_e70845.html|32;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-32-2877_e70846.html|

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net